Projekt Indické fotografie, Nizozemsko, 2014 - nádrže na zkapalněný zemní plyn Hazira

Náš svět potřebuje energii, která bude udržovat a zlepšovat životy rostoucí populace. Společnost Shell poskytuje energii zodpovědným způsobem. Naším cílem je omezit jakýkoli vliv na životní prostředí a podporovat přeměnu směrem k budoucnosti s nízkými emisemi uhlíku.

Krok ke světu s nízkými uhlíkovými emisemi

Společnost Shell již dlouho chápe důležitost klimatických změn a roli energie pro udržení kvality života. Ve společnosti Shell věříme, že zatímco technický pokrok přijde sám, tak pro snížení emisí podniků a zlepšení možností a příležitostí zákazníků jsou nutné politické a kulturní změny.

Společnost Shell podporuje nastavení „cenových“ mechanismů za emise. Věříme, že smysluplné poplatky za emise CO2 jsou nezbytné pro přechod na energii a paliva s nízkými emisemi.

Zjistěte více o změnách klimatu a přeměně energie

Zjistěte, co děláme pro dosažení budoucnosti s čistší energií

Prevence úniků

Úniky ropy nebo jiných produktů poškozují životní prostředí a ohrožují nejen naše zaměstnance, ale i sousední komunity. Abychom zabránili únikům nebezpečných látek, usilovně pracujeme na tom, aby naše zařízení byly dobře navržené, bezpečně provozované a vhodně kontrolované a udržované. Investujeme do vybavení a odborníků, kteří řeší případné úniky.

Kvalita vzduchu

Výroba a používání fosilních paliv mohou negativně ovlivnit kvalitu ovzduší. Proto jsme vyvinuli efektivnější způsoby dopravy paliv k zákazníkům a dále se zaměřujeme na zlepšení účinnosti paliva pro motoristy. Pracujeme také na snížení znečištění ovzduší způsobeného našimi zařízeními, a to včetně emisí oxidů dusíku, oxidů síry a těkavých organických sloučenin.

Zjistěte více o společnosti a čistších palivech

Koordinátor pro životní prostředí společnosti Shell kontroluje vzorek vody

Pitná voda

Podnikáme kroky k efektivnějšímu využívání vody a snažíme se hledat nové přístupy a technologie, které by nám pomohly snížit naši spotřebu pitné vody. Všude, kde působíme, jednáme v souladu s předpisy o ochraně vod. Mimo to jsme si nastavili své vlastní povinné standardy, které také odpovídají těm nejlepším postupům v odvětví. 

Používání pitné vody vždy přizpůsobujeme místním podmínkám, protože její omezení ovlivňuje lidi na místní i regionální úrovni. V některých případech využíváme alternativní zdroje pitné vody pro naše provozy. Příkladem může být recyklovaná voda, zpracovaná odpadní voda nebo odsolená mořská voda.

Zjistěte více o společnosti Shell a pitné vodě

Biodiverzita

Naše projekty mohou někdy ovlivnit místní biodiverzitu a závislé komunity. Dodržujeme přísné standardy, které pomáhají snížit případné dopady našich zařízení, zejména v kritických lokalitách. To jsou oblasti, které jsou biologicky rozmanité nebo pod ochranou.

Spolupracujeme s předními skupinami zaměřenými na ochranu životního prostředí, včetně organizací Earthwatch, Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN), The Nature Conservancy a Wetlands International. V rámci našich projektů s těmito partnery pracujeme na obnově přírodních stanovišť a ekosystémů v blízkosti našich provozů.

Zjistěte více o naší podpoře biodiverzity a o našich projektech na ochranu země i moře

Více o udržitelnosti

Co znamená udržitelný rozvoj pro společnost Shell

Pro společnost Shell představuje udržitelný rozvoj poskytování nezbytné energie rostoucí populaci při současném respektování lidí, jejich bezpečnosti a životního prostředí.

Komunity

Naším cílem je být dobrým sousedem kdekoli, kde sídlíme. Snažíme se proto přispívat k blahobytu místních komunit.