* Jednotlivé společnosti skupiny Shell mají své vlastní identity. Na tomto serveru však někdy používáme výrazy "Shell", "Group", "my", "naše" "náš", atd. , když se zmiňujeme o Shell společnostech obecně, nebo není-li žádný důvod pro identifikaci každé společnosti skupiny Shell zvlášť.

* Tato webová stránka muže obsahovat odkazy na externí webové stránky. Pokud budete takové odkazy následovat, externí webová stránka se muže objevit na celé obrazovce (v tom případě musíte pro návrat na webovou stránku Shell použít v prohlížeči tlačítko Zpět).

Tyto odkazy jsou poskytovány proto, aby vám pomohly najít rychle a jednoduše významné webové stránky, služby a/nebo produkty, které by vás mohly zajímat. Je zcela na vaší úvaze, zda nějaké služby a/nebo produkty dostupné prostřednictvím některé z těchto webových stránek využijete či nikoliv.

Shell nezodpovídá za vlastníky nebo provozovatele těchto externích webových stránek, za žádné zboží nebo služby, které nabízejí, ani za vlastní obsah jejich stránek.

Shell také s nikým z nich nesjednává žádné podmínky nebo záruky,  ani nepřijímá žádné závazky v souvislosti s nimi (včetně jakékoli odpovědnosti vznikající z jakéhokoli uplatňování nároku, že obsah libovolné externí webové stránky, na kterou tato webová stránka odkazuje, porušuje práva duševního vlastnictví jakékoliv třetí strany).

*Všechny informace nebo sdělení poskytované na této webové stránce jsou sděleními obecné povahy a neměli byste se na ně spoléhat při rozhodování.

Shell se snaží zaručit, aby všechny informace poskytované na této webové stránce byly správné v okamžiku jejich vložení na webovou stránku, ale nezaručuje správnost těchto informací.

Shell nezodpovídá za žádné jednání, které podniknete v závislosti na této informaci nebo radě, nebo za jakoukoli ztrátu nebo škodu, kterou utrpíte výsledkem vašeho jednání.

* Tato webová stránka obsahuje text, fotografie a další obrazový a zvukový materiál – to vše je chráněno autorským zákonem a/nebo jinými zákony o ochraně práv duševního vlastnictví.

Všechna autorská práva a další práva duševního vlastnictví v tomto materiálu patří buď společnosti Shell nebo na má ně Shell licenci od vlastníka(u) těchto práv, takže muže tento materiál používat jakou součást této webové stránky.

* Tato webová stránka také obsahuje ochranné známky,  včetně  slovního vyobrazení  "Shell" a loga Shell.

Všechny ochranné známky  zobrazené na této webové stránce patří té ze společností Shell, která je jejich vlastníkem,  nebo má Shell licenci od vlastníka, resp. vlastníků těchto ochranných známek pro jejich použití na této webové stránce.

Na webových stránkách www.shell.cz je povoleno:

  • vstupovat do jakékoliv části webové stránky
  • vytisknout jednu kopii jakékoliv stránky nebo všech stránek k osobnímu použití.

Na webových stránkách www.shell.cz není povoleno:

  • kopírovat (vytisknutím na papír, ukládáním na disk nebo jakýmkoliv jiným způsobem), distribuovat (včetně šíření kopií), rozesílat, upravovat nebo jakkoliv porušovat nebo jinak používat jakýkoliv materiál obsažený na této webové stránce, kromě toho, co je uvedeno v odstavci "je povoleno". Tato omezení se vztahují na celky nebo části materiálu ve webové stránce
  • ze žádného materiálu zkopírovaného nebo vytištěného z webové stránky odstranit jakýkoliv copyright, ochrannou  známku nebo jiné označení práv duševního vlastnictví obsažená v originálním materiálu
  • vytvářet odkazy na tuto webovou stránku bez našeho výslovného písemného souhlasu. Přejete-li si poskytovat hypertextový nebo jiný odkaz na tuto webovou stránku, obraťte se na nás prosím s podrobnostmi o URL webové stránky (stránek), ze kterých máte v úmyslu odkazovat na naši webovou stránku a o URL webové stránky (stránek) na naši webové stránce, na kterou zamýšlíte odkazovat a my váš požadavek posoudíme. Je výhradně na našem uvážení, zda budeme s vaší žádostí souhlasit. 

* Shell muže časem změnit výše uvedené podmínky a ustanovení a odmítnutí odpovědnosti. Prohlížením této webové stránky uznáváte, že jste vázáni současnými podmínkami a ustanoveními a odmítnutím odpovědnosti, a měli byste je zkontrolovat při každé návštěvě této stránky.

* Shell muže kdykoliv změnit formát a obsah této webové stránky.

* Shell muže pozastavit činnost této webové stránky při její údržbě, při aktualizaci obsahu, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu.

* Shell si vyhrazuje právo kdykoliv a bez oznámení ukončit přístup k této webové stránce

* Osobní údaje poskytnuté prostřednictvím této webové stránky budou použity pouze v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.  Přečtěte si je, prosím, pozorně, než budete pokračovat dále. Poskytnutím vašich osobních údajů svolíte k jejich použití podle našich Zásad ochrany osobních údajů.

* Tato pravidla a podmínky se řídí a vykládají podle českého práva, případě dalších platných právních předpisů. V případě jakéhokoliv sporu vzniklého v souvislosti s těmito pravidly a podmínkami, nebo jakéhokoliv sporu vzniklého v souvislosti s webovou stránkou bude takový spor předložen věcně a místně příslušnému soudu.