Oznámení o ochraně soukromí – Uchazeč o zaměstnání

Toto oznámení podává informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, za jakým účelem a jaká jsou vaše práva v této věci.

Čeho se toto oznámení o ochraně soukromí týká?

Toto oznámení o ochraně soukromí obsahuje informace o osobních údajích, které společnost nebo společnosti v rámci společností skupiny Shell (dále jen „Shell“ nebo „my“) zpracovávají ve vztahu k jednotlivcům, kteří žádají o práci nebo kteří se účastní náboru nebo jsou u společnosti nebo společností hodnocení. Sem spadají potenciální zaměstnanci, stážisté a osoby dočasně přidělené k výkonu práce ve společnosti Shell.

Toto oznámení o ochraně soukromí vysvětluje, jaké osobní údaje zpracováváme, proč vaše osobní údaje zpracováváme a k jakým účelům, na jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme, jak můžete realizovat právo na přístup k osobním údajům a aktualizovat své osobní údaje, a také to, jaké máte možnosti ve vztahu ke svým osobním údajům, a kam se obrátit pro další informace.

Na osoby, které byli úspěšné při své žádosti o zaměstnání, stáž nebo pozici dočasného přidělení k výkonu práce ve společnosti Shell , se vztahuje Oznámení o ochraně soukromí – současní nebo bývalí zaměstnanci, kontraktoři a jejich rodinní příslušníci , dostupné na adrese https://www.shell.cz/privacy/ex-employee-notice.html.

"Lokálně specifická oznámení o ochraně soukromí a doplňující prohlášení o ochraně osobních údajů mohou obsahovat další informace o tom, jakým způsobem společnost Shell zpracovává vaše osobní údaje. V takovém případě budete o těchto oznámeních a prohlášeních informováni zvlášť. Tato oznámení a prohlášení se mohou v jednotlivých zemích, kde působíme, lišit v závislosti na místních postupech a platných zákonných požadavcích.

Oznámení jsou k dispozici také na webových stránkách společnosti Shell ve variantách pro různá místa, kde působíme, v místních jazycích a s ohledem na místní požadavky.

Kdo je odpovědný za zpracování osobních údajů?

Společnost Shell Czech Republic a.s., IČO 15890554, se sídlem Antala Staška 2027/77, Krč, 140 00 Praha 4, je správcem vašich osobních údajů, a to samostatně nebo společně s jejími přidruženými společnostmi, jež jsou součástí skupiny společností Shell.

Jsou-li shromažďovány osobní údaje dětí, je vyžadován souhlas rodiče nebo zákonného zástupce.

Zvláštní upozornění – jste-li mladší 15 let a přejete si zažádat o stipendium společnosti Shell nebo účast na inovativní akci či programu

S výjimkou případů, kdy Shell pořádá vzdělávací akce určené pro děti, záměrně neshromažďujeme osobní údaje jednotlivců mladších 15 let. Jste-li mladší 15 let(v některých zemích může být kvůli zákonným požadavkům věková hranice jiná, jak je uvedeno na webových stránkách společnosti Shell pro vaši zemi), neposílejte nám prosím své osobní údaje jako například jméno, adresu nebo e-mailovou adresu. Pokud si přejete kontaktovat společnost Shell způsobem, který vyžaduje odeslání osobních údajů (například ohledně vzdělávacích nebo inovačních akcí), požádejte prosím svého rodiče nebo jiného zákonného zástupce, aby tak učinil za vás.

Kategorie osobních údajů, které o vás shromažďujeme.

Jaké osobní údaje o vás zpracováváme?

Společnost Shell zpracovává informace týkající se fyzických osob , kteří žádají o práci nebo kteří se účastní náboru a/nebo jsou u společnosti Shell hodnocení v souvislosti s nabídkou zaměstnání, stáže nebo dočasného přidělení k výkonu práce (dále jen „Žadatelé“).

To zahrnuje osobní kontaktní údaje, datum narození, informaci, zda jste oprávněni pracovat v zemi uvedené ve vaší žádosti, vaše žádost o zaměstnání, vaše kvalifikace a zkušenosti, výsledky pohovorů a hodnocení.

Citlivé osobní údaje

Pro účely přijímání do zaměstnání mohou být zpracovány zvláštní kategorie údajů („citlivé osobní údaje“), včetně osobních údajů týkajících se zdraví, a to pouze v případě, že je to požadováno a povoleno platnou místní právní úpravou pro účely úpravy procesu náboru pracovníků, pro posouzení způsobilosti k dané pozici a vhodnosti pro práci a zajištění vhodného vybavení na pracovišti, které bude odpovídat případnému zdravotnímu postižení a pro uplatnění právních nároků a obraně proti vznášeným nárokům.

Abychom navíc zajistili rovné příležitosti k zaměstnání, můžeme v souladu s tím, jak je to povoleno nebo vyžadováno platnou místní právní úpravou, shromažďovat také údaje doplňující citlivé osobní údaje týkající se Žadatelů, a to včetně jejich národnosti, rasového a/nebo etnického původu.

Důvody, proč zpracováváme vaše osobní údaje.

K jakým účelům zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme z následujících důvodů:

 • Lidské zdroje, personální management, řízení obchodní činnosti a vnitřní management – včetně plánování zdrojů a přijímání zaměstnanců;
 • Ochrana zdraví a bezpečnosti – včetně ochrany života a zdraví jednotlivců, ochrana zdraví a bezpečnost při práci, ochrana majetku společnosti Shell a jejích zaměstnanců, ověřování stavu a přístupových práv;
 • Dodržování zákonů a nařízení – včetně dodržování platných právních předpisů ; nebo
 • Podávání hlášení a analýz managementu – včetně statistické analýzy a průzkumů týkajících se kvality přijímacího řízení.

Osobní údaje můžeme zpracovávat také pro sekundární účely, úzce spjaté s předchozími činnostmi, jako například:

 • uchovávání, odstraňování nebo anonymizace vašich osobních údajů;
 • předcházení podvodům, audity, vyšetřování, řešení sporů, pojištění, vedení soudních sporů a obhajoba nároků; nebo
 • statistický, historický nebo vědecký výzkum.

Předběžné prověření Žadatelů

Provádíme předběžné prověření všech Žadatelů, kteří mají zájem učinit nabídku na zaměstnání, případně stáž, a to před potvrzením jakékoli nabídky, za účelem:

 • ověření informací, které Žadatel poskytne v průběhu předběžného prověření /pohovoru. Sem spadá i ověření informací od současných/předchozích zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí. V této souvislosti nepodnikneme žádné kroky, dokud Źadatel nepotvrdí svůj souhlas se zahájením takového ověřování;
 • předběžné prověření Žadatelů na základě veřejně dostupných nebo orgány veřejné moci vydaných sankčních seznamů a mediálních zdrojů. Takové prověření provádíme, abychom splnili naše povinnosti vyplývající z právních předpisů, ochránili majetek a zaměstnance / smluvní dodavatele a především abychom zajistili, že společnost Shell dodržuje právní předpisy v oblasti kontroly obchodu, opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a/nebo protikorupční právní předpisy a jiné zákonné požadavky.

Automatizované rozhodování a profilování

Všichni Žadatelé musí zodpovědět dotazy, které jsou nezbytné kuzavření smluvního vztahu se společností Shell, pokud budou při své žádosti o práci úspěšní. U náborů absolventů navíc využíváme online nástroj pro hodnocení, který jednotlivce boduje s ohledem na jejich vhodnost pro zaměstnání na základně automatizovaného rozhodnutí zajišťujícího objektivitu. V takových případech budete o této skutečnosti uvědoměni a budete mít možnost nechat taková automatizovaná hodnocení přehodnotit členem náborového týmu společnosti Shell nebo jeho jménem. S výhradou přijímání absolventů nebo případů, kdy vás o tom během procesu náboru zvlášť informujeme prostřednictvím příslušného oznámení o ochraně sourkomí nebo dalšího prohlášení o ochraně osobních údajů, nebudou probíhat žádná jiná automatizovaná rozhodnutí týkající se vhodnosti nebo způsobilosti k zaměstnání, stáži nebo dočasnému přidělení k výkonu práce.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případech, kdy nám to umožňuje zákon.

Proč vaše osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje žadatelů zpracováváme pouze:

 • proto, abychom před uzavřením smlouvy s Žadatelem mohli učinit vykonávat příslušné kroky ;
 • je-li to nezbytné pro dodržení platných právních předpisů , závazných pro příslušnou společnost (společnosti) Shell , včetně právních předpisů týkajících se pracovněprávních záležitostí, zaměstnanosti a sociálníhozabezpečení;
 • je-li to nezbytné pro oprávněné společnosti Shell (jako je například zajištění dodržování jiných právních povinností než těch souvisejících se zaměstnáním nebo sociálním zabezpečením, ochranymajetku společnosti Shell, její pověsti, zaměstnanců a dočasně přidělených zaměstnanců ), s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody Žadatele; nebo
 • (je-li to vyžadováno zákonem) s explicitním souhlasem Žadatele.

V takových případech, kdy je zpracování vázáno na souhlas, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. To však neovlivní zákonnost zpracování osobních údajů prováděného ještě před odvoláním vašeho souhlasu.

S kým vaše osobní údaje sdílíme?

S kým budeme vaše osobní údaje sdílet?

Vaše osobní údaje jsou výhradně zpracovávány pro účely uvedené výše a budou sdíleny za přísných podmínek a pouze se subjekty, které je musí znát, jako například:

 • Ostatní společnosti, jež jsou součástí skupiny společností Shell, včetně těch, které se mohou nacházet mimo vaši zemi ;
 • Pověřené třetí strany, poskytovatelé služeb, externí auditoři a/nebo subdodavatelé společnosti Shell, zejména pověřené třetí strany zajišťující reference a prověrky v zájmu společnosti Shell;
 • Příslušný orgán veřejné moci, vládní, regulační nebo daňový úřad v případech, kdy je to nutné pro splnění právní nebo zákonné povinnosti, jež příslušné společnosti Shell ukládá nebo povoluje platná právní úprava; nebo
 • Jakákoli osoba, jíž bylo společností Shell nabídnuto převedení některých z jejích práv a/nebo povinností.

Komunikace se společností Shell na sociálních sítích

Rozhodnete-li se komunikovat se společností Shell prostřednictvím sociálních sítí na stránce spravované společností Shell („Stránka společnosti Shell na sociálních sítích“), například na sítích Facebook, Instagram, Twitter nebo LinkedIn, vaše osobní údaje (například vaše jméno, profilový obrázek a skutečnost, že jevíte zájem o společnost Shell) budou viditelné všem návštěvníkům vaší osobní stránky, v závislosti na vašem nastavení ochrany soukromí na příslušné sociální síti, a také společnosti Shell. Všechny údaje, které na sociálních sítích sdílíte, můžete kdykoli smazat přes svůj účet na sociální síti. Společnost Shell nesleduje vaši aktivitu napříč různými sociálními sítěmi, jež používáte. Pokud pošlete společnosti Shell zprávu prostřednictvím jakékoli služby pro posílání zpráv na sociálních sítích, tyto zprávy nebudou uchovávány déle než měsíc po jejich obdržení. Pokud si přejete požádat o pomoc s činností na Stránce společnosti Shell na sociálních sítích, kontaktujte společnost Shell – viz sekci níže

Kromě toho v rozsahu, v jakém se společnost Shell spolu se sociální sítí podílí na odpovědnosti za Stránku společnosti Shell na sociálních sítích, bude mít Shell skrze sociální sítě přístup k souboru dat poskytujících statistiku a přehled, které nám pomáhají pochopit, jaký typ činností vykonáváte na Stránce společnosti Shell na sociálních sítích. Pro více informací o tom, jak jsou vaše osobní údaje na sociálních sítích zpracovávány, včetně cílené reklamy, kterou můžete obdržet, se prosím podívejte do svého nastavení ochrany soukromí ve vašem účtu na příslušné sociální síti.

Vaše osobní údaje mohou být předávány do zahraničí , přičemž budou náležitě chráněny.

Předávání vašich osobních údajů do zahraničí

V případech, kdy jsou vaše osobní údaje předávány společnostem v rámci skupiny Shell a/nebo oprávněným třetím stranám se sídlem mimo vaši zemi, přijímáme organizační, smluvní a právní opatření, abychom zajistili, že vaše osobní údaje jsou výhradně zpracovány pro výše uvedené účely a že byla zajištěna náležitá úroveň ochrany s cílem zabezpečit vaše osobní údaje. Mezi tato opatření patří závazná podniková pravidla pro přenos údajů v rámci skupiny Shell a mechanismy pro předávání osobních údajů třetím stranám schválené Evropskou komisí. Kopii závazných podnikových pravidel společnosti Shell naleznete na adrese www.shell.com.cz/privacy.html nebo ji můžete obdržet, když nás kontaktujete na e-mailu privacy-office-SI@shell.com.

Společnost Shell se zavazuje chránit vaše osobní údaje.

Bezpečnost vašich osobních údajů

Zavedli jsme technologie a zásady s cílem chránit vaše soukromí před neoprávněným přístupem a nesprávným použitím vašich osobních údajů a podle potřeby budeme tato opatření aktualizovat s příchodem nových technologií.

Vaše osobní údaje Shell uchovává pouze po stanovenou dobu

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat?

Osobní údaje neúspěšných Žadatelů uchováváme po dobu alespoň 6 měsíců, ale ne déle než dvou let po přijímacím řízení nebo dokončení hodnocení.

Informace mohou být uchovávány po delší časové období, existují-li k tomu právní nebo regulatorní důvody (v takovém případě budou vymazány tehdy, jakmile již nebudou z právních nebo regulatorních důvodů potřebné).

Pokud jste se svou žádostí uspěli, budou osobní údaje získané v průběhu přijímacího procesu uchovávané v souladu s Oznámením o ochraně soukromí – současní nebo bývalí zaměstnanci, kontraktoři a jejich rodinní příslušníci, jež je k dispozici na adrese https://www.shell.cz/privacy/ex-employee-notice.html.

Jaké následky bude mít neposkytnutí údajů ?

Osobní údaje vyžadované a poskytované Źadateli jsou nutné k tomu, abychom mohli splnit povinnosti stanovené právními předpisy a/nebo ty, které jsou nutné pro uzavření smluvního vztahu s vámi (nebo v případě dočasně přidělených zaměstnanců s vaším zaměstnavatelem / agenturou ). Neposkytnutí požadovaných informací, které jsou omezené pouze na údaje nutné pro tyto účely, negativně ovlivní vaše šance být vybrán jako potenciální kandidát pro zaměstnání, dočasné přidělení nebo stáž.

  

Jaká jsou vaše práva a jak je můžete vykonávat.

Vaše práva ve vztahu k vašim osobním údajům

Snažíme se mít naše informace o vás co nejpřesnější. Máte právo na :

 • přístup ke svým osobním údajům;
 • opravu nebo výmaz svých osobních údajů (to však pouze v případě, že již nejsou vyžadovány pro legitimní účely);
 • to, aby bylo zpracování vašich osobních údajů omezené; a/nebo
 • abyste získali své osobní údaje, které jste společnosti Shell poskytli, a to ve strukturované, digitální podobě, v níž mohou být předány jiné straně, pokud je to technicky proveditelné.

Obraťte se prosím na nás na adrese http://www.shell.com/careers/contact-us.html.

Koho můžete kontaktovat, máte-li dotaz, obavu či stížnost ohledně svých osobních údajů?

Pokud máte jakékoli problémy, otázky nebo stížnosti ohledně zpracování vašich osobních údajů, obraťte se prosím na pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny Shell na e-mailové adrese Privacy-Office-SI@shell.com nebo na adrese Shell International B.V., Shell Group Chief Privacy Officer, Haag, Nizozemí - No: 27155369, Korespondenční adresa: PO Box 162, 2501 AN, Haag, Nizozemí.

Pokud budete nespokojeni se zpracováním svých osobních údajů ze strany společnosti Shell, máte právo podat stížnost u místního úřadu pro ochranu osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7) nebo u nizozemského úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Haag, Nizozemsko. Navštivte prosím stránku https://www.uoou.cz/ nebo https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en, kde najdete další informace.

Zvláštní upozornění – V případě jakýchkoli technických potíží souvisejících s vaším přijímacím řízením nebo v případě dotazů či připomínek týkajících se pracovních příležitostí ve společnost Shell se prosím obraťte na: Kariéra Shell SSSCMLA-HRVO/N-T1 careers@shell.com.

Naše webové stránky využívají souborů cookies, abychom vám poskytli ten nejlepší možný uživatelský zážitek.

Soubory cookies a podobné technologie

Společnost Shell může využívat soubory cookies a podobné technologie s cílem shromažďovat a ukládat informace při vaší návštěvě webové stránky společnosti Shell. To společnosti Shell umožňuje rozpoznat váš internetový prohlížeč a shromažďovat údaje o tom, jak používáte webové stránky, jaké stránky navštěvujete, o době trvání vašich návštěv a opětovně je rozpoznat, pokud se vrátíte, abychom mohli zlepšit váš zážitek při návštěvě našich webových stránek. Své předvolby cookies můžete ovládat a spravovat přizpůsobením nastavení vašeho prohlížeče nebo použitím nástroje pro předvolby souborů cookies Shell, který naleznete na webových stránkách společnosti Shell – více informací najdete v Zásadách používání souborů cookies společnosti Shell na adrese http://www.shell.cz/cookie-policy.html.

Toto oznámení o ochraně soukromí je průběžně aktualizováno.

Změny tohoto oznámení o ochraně soukromí

Toto Oznámení o ochraně soukromí se může v průběhu času měnit. Doporučujeme vám pravidelně toto Oznámení o ochraně soukromí kontrolovat pro případ, že by došlo ke změnám. Poslední aktualizace tohoto Oznámení o ochraně soukromí proběhla v lednu 2022.