Oznámení o ochraně soukromí – spotřebitel, člen věrnostního programu, uživatel aplikace Shell

Toto oznámení podává informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, za jakým účelem a jaká jsou vaše práva v této věci.

Čeho se toto oznámení o ochraně soukromí týká?

Toto oznámení o ochraně soukromí poskytuje informace o zpracovávání vašich osobních údajů při využívání služeb a/nebo nákupu produktů od společnosti nebo společností, jež jsou součástí skupiny společností Shell („Shell“ nebo „my“), nebo jejich jménem, a to jako:

(i) spotřebitel;
(ii) člen věrnostního programu společnosti Shell, jako je Shell ClubSmart, Shell Go +, SHARE Program nebo jeho ekvivalentu pro vaši zemi („Věrnostní program společnosti Shell“);
(iii) návštěvník webových stránek společnosti Shell („Webové stránky“ nebo „Webové stránky společnosti Shell“); a/nebo
(iv) uživatel aplikace Shell nebo jiných aplikací společnosti Shell („Aplikace společnosti Shell“).

Lokálně specifická oznámení a doplňující prohlášení o ochraně osobních údajů (např. Zásady ochrany soukromí pro Shell ClubSmart) mohou obsahovat další informace o tom, jakým způsobem společnost Shell zpracovává vaše osobní údaje. Tomu tak bude, pokud jste odběratel energie nebo e-mobility. V takovém případě budete o těchto oznámeních informováni zvlášť. Tato oznámení o ochraně osobních údajů se mohou v jednotlivých zemích, kde působíme, lišit v závislosti na místních zvyklostech a platných zákonných požadavcích.

Toto Oznámení o ochraně soukromí vysvětluje, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, proč vaše osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem, jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat, jak získat přístup k vašim osobním údajům a jak je aktualizovat, a také jaké máte ve vztahu ke svým osobním údajům možnosti a kde můžete nalézt více informací

Jsou-li shromažďovány osobní údaje dětí, je vyžadován souhlas rodiče nebo jiného zákonného zástupce.

Zvláštní oznámení – pro osoby mladší 15 let. Zpracovávání osobních údajů dětí

S výjimkou případů, kdy Shell pořádá vzdělávací akce určené pro děti, záměrně neshromažďujeme osobní údaje jednotlivců mladších 15 let. Jste-li mladší 15 let (v některých zemích může být kvůli zákonným požadavkům věková hranice jiná, jak je uvedeno na webových stránkách společnosti Shell pro vaši zemi), neposílejte nám prosím své osobní údaje jako například jméno, adresu nebo e-mailovou adresu. Pokud si přejete kontaktovat společnost Shell způsobem, který vyžaduje odeslání osobních údajů (například ohledně vzdělávacích nebo inovačních akcí), požádejte prosím svého rodiče nebo jiného zákonného zástupce, aby tak učinil za vás.

V této části jsou popsány různé zdroje, ze kterých vaše osobní údaje získáváme.

Jaké osobní údaje o vás zpracováváme? Shromažďování informací

Shromažďujeme a zpracováváme informace včetně vašich osobních údajů jakožto zákazníka společnosti Shell (spotřebitele), uživatele aplikací společnosti Shell a/nebo návštěvníka webových stránek společnosti Shell nebo stránky na sociálních sítích spravované společností Shell („Stránka společnosti Shell na sociálních sítích“). Tyto informace mohou být buď:

 • Informace, které nám poskytnete – pokud si vytváříte profil ke svému účtu Shell, požádáme vás o vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu a pohlaví (abychom vás mohli vhodně oslovovat, ale tuto informaci nám sdělovat nemusíte), upřednostňovaný způsob kontaktu a informace nezbytné pro zodpovězení jakýchkoli bezpečnostních otázek. Pokud se rozhodnete stát se členem věrnostního programu společnosti Shell, uživatelem aplikací společnosti Shell, služeb společnosti Shell nebo našich mobilních plateb, můžeme vás požádat o poskytnutí dalších osobních údajů potřebných pro poskytování takových služeb a/nebo ověření. Mezi takové další údaje může patřit typ vozidla, najeté trasy, datum narození (pokud je shromažďováno), upřednostňovaný způsob komunikace a číslo mobilního telefonu;
 • Informace, které získáváme prostřednictvím vašeho využívání služeb společnosti Shell – budeme také shromažďovat informace o tom, jak a kde využíváte nebo nakupujete služby a produkty společnosti Shell. Mezi takové informace mohou patřit informace o elektronickém zařízení, IP adresy, informace o přihlášení, typ prohlížeče a předvolby, informace o poloze, online identifikátory pro povolení souborů cookies a podobné technologie. Vaše historie nákupů obsahuje údaje týkající se (i) konkrétních produktů, které si kupujete, (ii) celkovou částku vašich nákupů na transakci, (iii) čas a místo nákupu a (iv) použitý způsob platby, a to včetně způsobů platby obsažených v aplikaci společnosti Shell (jako jsou možnosti mobilních plateb);
 • Pokud jste členem věrnostního programu společnosti Shell – budeme shromažďovat informace o vaší účasti na těchto programech – sem patří údaje týkající se (i) typu a popisu odměny, kterou jste si zvolili, (ii) odměny, které jste si zvolili, (iii) počtu bodů, které jste uplatnili, (iv) četnosti a času uplatnění vašich bodů a (v) použitého způsobu dopravy pro doručení vašich případných odměn. Pokud jste uživatelem aplikace Shell Drive, budeme shromažďovat vaše zaznamenané trasy, včetně souřadnic vašeho vozidla, rychlosti a zrychlení, porovnávat je s ostatními uživateli (pokud jste dali souhlas se shromažďováním takových informací, včetně vaší lokality);
 • Informace získané z externích zdrojů – abychom zajistili, že máme vaše nejaktuálnější informace a mohli vám tak poskytovat lepší produkty a více přizpůsobené služby, budeme kombinovat informace, které o vás již máme, s dalšími informacemi, veřejně dostupnými nebo získanými prostřednictvím třetích stran (jako je Experian nebo Acxiom). To zahrnuje informace o vašich nákupních zvyklostech a souvisejících produktech nebo službách, které byste mohli využít, jako je například počet automobilů ve vaší domácnosti nebo typy vozidel, o které se zajímáte; nebo
 • Informace získané prostřednictvím stránek sociálních sítí – Když s námi komunikujete prostřednictvím stránky sociálních sítí Shell (například když vložíte komentář, sdílíte nebo reagujete na příspěvek, nahráváte média, odesíláte osobní zprávu nebo se přihlásíte k odběru stránky sociálních sítí Shell), můžeme získávat vaše osobní údaje jako je například vaše uživatelské jméno, profilový obrázek, rodné město, e-mailová adresa a pohlaví. . Údaje získané ze sociálních médií budeme používat v souladu s tímto oznámením o ochraně soukromí.

Jak Shell vnímá zákazníka

Kombinováním informací získaných ze zdrojů uvedených výše chceme vytvořit váš osobní profil; tím se vám snažíme zajistit bezproblémovou interakci se společností Shell. Můžete tak snadněji spolupracovat s více společnostmi Shell a my o vás budeme mít ty nejaktuálnější informace, abychom zlepšovali služby i produkty a uzpůsobovali vám nabídky na základě vašich zájmů.

Mějte však prosím na paměti, že můžete ovlivnit, jakým způsobm společnost Shell tyto informace využije. Svůj souhlas s takovýmto kombinováním informací můžete odvolat – viz oddíl níže

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případech, kdy nám to umožňuje zákon.

Jaký je právní základ zpracování vašich osobních údajů?

Osobní údaje zahrnuté v tomto Oznámení o ochraně soukromí jsou zpracovávány pouze:

 • s vaším výslovným souhlasem;
 • je-li to nezbytné pro uzavření transakce (jako například platební informace);
 • je-li to nezbytné tam, kde společnost(i) Shell sleduje/sledují oprávněné zájmy, s výjimkou situací, kdy mají před těmito zájmy přednost zájmy nebo základní práva a svobody jedince/jedinců; nebo
 • je-li to nezbytné k tomu, aby společnost Shell splnila požadavky stanovené platnými právními předpisy.

V případech, kdy je zpracování vázáno na souhlas, máte právo tento svůj souhlas kdykoli odvolat. To neovlivní zákonnost zpracování na základě souhlasu, který jste udělili ještě před odvoláním svého souhlasu.

Jaké to bude mít následky, pokud své osobní údaje neposkytnu?

Pokud se rozhodnete nám pro účely používání aplikace společnosti Shell nebo účasti na věrnostním programu společnosti Shell informace uvedené výše nesdělit, bude jediným následkem takového jednání ovlivnění možnosti plně využívat aplikaci společnosti Shell a/nebo účastnit se na věrnostním programu společnosti Shell.

Kdo je odpovědný za zpracování osobních údajů?

V závislosti na vaší poloze bude za zpracování vašich osobních údajů odpovědná společnost ze skupiny společností Shell, a to buď sama, nebo společně se svými přidruženými společnostmi ze skupiny společností Shell. V České republice se bude jednat o společnost Shell Czech Republic a.s., se sídlem Antala Staška 2027/77, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 15890554, která je správcem vašich osobních údajů.

Důvody, proč zpracováváme vaše osobní údaje.

K jakým účelům zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pro tyto účely:

 • poskytování našich produktů a služeb;
 • marketing, a udržování a podpora kontaktu s vámi;
 • správa účtů včetně jejich ověřování (to znamená ujišťování se, že k vašemu účtu a informacím máte přístup pouze vy nebo vámi pověřená osoba);
 • služby zákazníkům a vývoj našich produktů a služeb;
 • provádění a analýzy průzkumů trhu a marketingových strategií;
 • propagace a soutěže nabízené zákazníkům společnosti Shell, včetně nabídky digitálních odměn pro vás jakožto váženého zákazníka; nebo
 • rozpoznávání nebo předcházení podvodům v případě použití funkce mobilní platby pro nákup produktů společnosti Shell (pakliže jsou na vašem trhu dostupné);

Osobní údaje zpracováváme také pro sekundární účely, úzce spjaté s předchozími činnostmi, jako například:

 • uchovávání, odstraňování nebo anonymizace vašich osobních údajů;
 • audity, vyšetřování, řešení sporů, pojištění, vedení soudních sporů a obhajoba nároků;
 • statistický, historický nebo vědecký výzkum; nebo
 • dodržování zákonů a nařízení.

Komunikace a marketing – vaše volby

Jestliže jste souhlasili se zasíláním sdělení společnosti Shell (nebo pokud jste od nás dříve nakoupili zboží a/nebo služby a umožňují to místní zákony), můžete získávat nabídky přizpůsobené vašim preferencím, a to na základě informací, které jsme o vás získali ze zdrojů uvedených výše. Díky tomu vám můžeme poskytovat lepší produkty a více přizpůsobené služby.

Informace o aktualizacích a oznámení o službách vám můžeme zasílat bez vašeho předchozího souhlasu pouze pokud jsou takové aktualizace a/nebo oznámení nezbytné pro správnou funkci aplikací společnosti Shell nebo jiných služeb, které využíváte.

Můžeme vám zasílat relevantní nabídky a komunikaci prostřednictvím různých kanálů a vy můžete kdykoli upravit své preference týkající se jejich odběru prostřednictvím nastavení vašeho osobního profilu nebo můžete využít funkci odhlášení z odběru pro různé digitální kanály. 

Zabezpečení transakcí a předcházení, odhalování a vyšetřování podvodů

Pokud pro nákup produktů společnosti Shell využíváte aplikaci pro mobilní platby (je-li dostupná na vašem trhu), můžeme vás požádat o poskytnutí dodatečných osobních údajů za účelem dokončení transakce. Vaše osobní údaje můžeme využít pro předcházení, odhalování a vyšetřování podvodu a pro vymáhání všeobecných obchodních podmínek aplikace pro mobilní platby.

Některé z informací můžeme pro účely uvedené výše sdílet s poskytovateli služeb, kteří se účastní na mobilních platbách (jako je např. PayPal), a to včetně mj. vaší IP adresy, ID zařízení nebo jedinečného identifikátoru, čísla věrnostní karty, stejně jako pro účely shromažďování informací o bodech, typu zařízení, geografické pozici, informací o připojení (např. Wi-Fi) a informací o mobilní síti. 

   

Jaká jsou vaše práva a jak je můžete vykonávat.

Vaše práva ve vztahu k vašim osobním údajům

Snažíme se, aby naše informace byly co nejpřesnější. Můžete požadovat:

 • přístup ke svým osobním údajům;
 • opravu nebo odstranění vašich osobních údajů (to však pouze v případě, že již nejsou vyžadovány pro zákonné účely);
 • že již nechcete dostávat marketingová sdělení;
 • aby bylo zpracování vašich osobních údajů omezené;
 • aby váš profil nadále nekombinoval osobní údaje z různých zdrojů; a/nebo
 • abyste získali své osobní údaje, které jste společnosti Shell poskytli, a to ve strukturované, digitální podobě, v níž mohou být předány jiné straně, pokud je to technicky proveditelné.

Pro vznesení některé z těchto žádostí prosím využijte váš zákaznický profil u společnosti Shell nebo nás v této souvislosti kontaktujte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v oznámení o ochraně osobních údajů pro vaši zemi nebo na adrese SITI-MLM-Support@shell.com.

Koho můžete kontaktovat, máte-li dotaz, obavu nebo stížnost ohledně zpracování svých osobních údajů?

Pokud máte jakékoli problémy, dotazy nebo stížnosti týkající se zpracování vašich osobních údajů, obraťte se na nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v oznámení o ochraně osobních údajů pro vaši zemi nebo na adrese SITI-MLM-Support@shell.com, kde vám poskytneme další informace nebo kde můžete svůj požadavek zadat.

Můžete také kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny Shell na adrese Shell International B.V. Haag, Nizozemsko – No: 27155369, Korespondenční adresa: PO Box 162, 2501 AN, Haag, nebo prostřednictvím e-mailové adresy privacy-office-SI@shell.com.

Pokud budete i nadále nespokojeni se zpracováním svých osobních údajů ze strany společnosti Shell, máte právo podat stížnost u místního úřadu pro ochranu osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7) nebo u nizozemského úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Haag, Nizozemsko. Navštivte prosím stránku https://www.uoou.cz/ nebo https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en , kde najdete další informace.

Naše webové stránky využívají souborů cookies, abychom vám poskytli ten nejlepší možný uživatelský zážitek.

Soubory cookies a podobné technologie

Společnost Shell využívá soubory cookies a podobné technologie, které shromažďují a ukládají informace při vaší návštěvě webové stránky společnosti Shell a použití aplikace společnosti Shell. To společnosti Shell umožňuje rozpoznat váš internetový prohlížeč a shromažďovat údaje o tom, jak používáte webové stránky, jaké stránky navštěvujete, o době trvání vašich návštěv a opětovně je rozpoznat, pokud se vrátíte, abychom mohli zlepšit váš zážitek při návštěvě našich webových stránek. Své předvolby cookies můžete ovládat a spravovat přizpůsobením nastavení vašeho prohlížeče nebo použitím nástroje pro předvolby souborů cookies Shell, který naleznete na webových stránkách společnosti Shell – pro více informací se prosím obraťte na Zásady používání souborů cookies společnosti Shell na adrese https://www.shell.cz/cookie-policy.html.

Společnost Shell se zavazuje chránit vaše osobní údaje.

Bezpečnost vašich osobních údajů

Zavedli jsme technologii a zásady s cílem chránit vaše soukromí před neoprávněným přístupem a nesprávným použitím. Zejména u některých našich služeb můžeme používat šifrování. Pro přístup ke službám společnosti Shell používáme procesy autentifikace a pravidelně testujeme, hodnotíme a vyhodnocujeme efektivitu našich bezpečnostních opatření.

S kým vaše osobní údaje sdílíme? 

S kým vaše osobní údaje sdílíme?

Vaše osobní údaje jsou výhradně zpracovávány pro účely uvedené výše a budou sdíleny za přísných podmínek a pouze se subjekty, které je musí znát, jako například:

 • Ostatní společnosti, jež jsou součástí skupiny společností Shell, včetně těch, které se mohou nacházet mimo vaši lokalitu ;
 • S vaším souhlasem dále oprávněné třetí strany – společnosti spolupracující se společností Shell, dodávající produkty a/nebo služby uživatelům aplikace společnosti Shell a věrnostních programů společnosti Shell;
 • Oprávnění poskytovatelé služeb zapojení do mobilních plateb (jako je PayPal, Apple Wallet nebo Android Pay);
 • Pověření zmocněnci, držitelé licence, poskytovatelé služeb, externí auditoři a/nebo subdodavatelé společnosti Shell;
 • Příslušný orgán veřejné moci, vládní, regulační, dozorčí, vyšetřovací nebo daňový úřad v případech, kdy je to nutné pro splnění povinnosti stanovené právními předpisy, jež příslušné společnosti Shell ukládá nebo povoluje platná právní úprava; nebo
 • Jakákoli osoba, jíž byl společností Shell nabídnuto převedení některých z jejích práv a/nebo povinností.

Vaše osobní údaje mohou být přeneseny ven ze země, přičemž budou náležitě chráněny

Předávání vašich osobních údajů do zahraničí

V případech, kdy byly vaše osobní údaje předány na společnosti v rámci skupiny Shell a/nebo na oprávněné třetí strany se sídlem mimo vaši zemi, přijímáme organizační, smluvní a právní opatření, abychom zajistili, že vaše osobní údaje jsou výhradně zpracovány pro výše uvedené účely a abychom zajistili přiměřenou úroveň ochrany s cílem zabezpečit vaše osobní údaje. Mezi tato opatření patří závazná podniková pravidla pro přenos údajů v rámci skupiny Shell a pro společnosti Shell v Evropské unii, přenosové mechanismy pro předávání údajů třetím stranám schválené Evropskou komisí a také další místní zákonné požadavky. Kopii závazných firemních pravidel společnosti Shell naleznete na adrese https://www.shell.cz/privacy.html nebo ji můžete obdržet, když nás kontaktujete na e-mailu privacy-office-SI@shell.com.

Komunikace se společností Shell na sociálních sítích

Rozhodnete-li se komunikovat se společností Shell prostřednictvím sociálních sítí na stránce spravované společností Shell („Stránka společnosti Shell na sociálních sítích“), například na sítích Facebook, Instagram, Twitter nebo LinkedIn, vaše osobní údaje (například vaše jméno a příjmení, profilový obrázek a skutečnost, že jevíte zájem o společnost Shell) budou viditelné všem návštěvníkům vaší osobní stránky, v závislosti na vašem nastavení ochrany soukromí na příslušné sociální síti, a také společnosti Shell. Všechny informace, které na sociálních sítích sdílíte, můžete kdykoli smazat přes svůj účet na sociální síti. Společnost Shell nesleduje vaši aktivitu napříč různými sociálními sítěmi, jež používáte. Pokud pošlete společnosti Shell zprávu prostřednictvím jakékoli služby pro posílání zpráv na sociálních sítích, tyto zprávy nebudou uchovávány déle než měsíc po jejich obdržení. Pokud si přejete požádat o pomoc s činností na Stránce společnosti Shell na sociálních sítích, kontaktujte společnost Shell – viz sekci níže.

Kromě toho v rozsahu, v jakém se společnost Shell spolu se sociální sítí podílí na odpovědnosti za Stránku společnosti Shell na sociálních sítích, bude mít Shell skrze sociální sítě přístup k souboru dat poskytujících statistiku a přehled, které nám pomáhají pochopit, jaký typ činností vykonáváte na Stránce společnosti Shell na sociálních sítích. Pro více informací o tom, jak jsou vaše osobní údaje na sociálních sítích zpracovávány, včetně cílené reklamy, kterou můžete obdržet, se prosím podívejte do svého nastavení ochrany soukromí ve vašem účtu na příslušné sociální síti.

Vaše osobní údaje bude Shell uchovávat pouze po stanovenou dobu.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje zpracovávané společností Shell v souladu s tímto Oznámením o ochraně soukromí budou odstraněny nebo anonymizovány (tudíž nebudou nadále sloužit k vaší identifikaci);

(1) každých 5 let, během kterých jste setrvali v pozici zákazníka;
(2) bez zbytečného odkladu na základě vaší žádosti, aby byl váš účet Shell odstraněn nebo dále nepokračovat ve vaší účasti ve věrnostním programu společnosti Shell; nebo
(3) 3 roky od vaší poslední interakce pro veškeré odebírané služby (tím je míněno, pokud jste nepoužili naše služby po dobu 3 let).

Ve vztahu k finančním transakcím (včetně těch, které byly provedeny prostřednictvím aplikace Shell) budou vaše osobní údaje uchovávány po dobu 10 let od transakce.

Ve všech případech informace mohou být uchovávány po a) delší dobu, pokud k tomu existuje právní nebo zákonný důvod (v takovém případě budou vymazány, jakmile již nebudou vyžadovány pro tento právní nebo zákonný účel), nebo b) kratší dobu v případech, kdy jednotlivec zpochybňuje zpracovávání svých osobních údajů a neexistuje žádný právní důvod pro jejich uchovávání.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se průběžně aktualizuje.

Změny tohoto oznámení o ochraně soukromí

Toto oznámení o ochraně soukromí se může v průběhu času měnit. Doporučujeme vám pravidelně toto Oznámení o ochraně soukromí kontrolovat pro případ, že by došlo ke změnám. Poslední aktualizace tohoto Oznámení o ochraně soukromí proběhla v březnu 2022.