Oznámení o ochraně soukromí – firemní zákazník, dodavatel, obchodní partner nebo investor

Toto oznámení podává informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, za jakým účelem a jaká jsou vaše práva v této věci.

Čeho se toto oznámení o ochraně soukromí týká?

Toto oznámení poskytuje informace o osobních údajích zpracovávaných společností nebo společnostmi, které jsou součástí skupiny společností Shell („Shell“ nebo „my“), ve vztahu k fyzickým osobám, které jsou našimi firemními zákazníky, dodavateli, obchodními partnery (včetně joint venture společností, které nejsou pod operační kontrolou Shell) nebo investory a akcionáři a fyzickým osobám , které pro takové subjekty pracují nebo k nim mají jiný vztah.

Jste-li fyzická osoba požadující přístup na pracoviště Shell jménem některé z výše uvedených osob, budete požádáni o poskytnutí dodatečných informací, jež nám umožní identifikovat vás pro ochranu zdraví a bezpečnosti a řídit vztah mezi společností Shell a příslušnou osobou, jejímž jménem vystupujete.

Jste-li spotřebitel, člen věrnostího programu, uživatel aplikace Shell nebo návštěvník webových stránek Shell, přečtěte si prosím Oznámení o ochraně soukromí – spotřebitel, člen věrnostního programu, uživatel aplikace Shell na adrese https://www.shell.cz/privacy/b2c-notice.html.

Jste-li fyzickou osobou – uchazečem o práci ve společnosti Shell nebo účastníkem náborové akce, přečtěte si prosím Oznámení o ochraně soukromí – Uchazeč o zaměstnaní na adrese https://www.shell.cz/privacy/job-applicant-notice.html.

Lokálně specifická oznámení a doplňující prohlášení o ochraně osobních údajů mohou obsahovat další informace o tom, jakým způsobem společnost Shell zpracovává vaše osobní údaje. V takovém případě budete o těchto oznámeních a prohlášeních informováni zvlášť.

Toto Oznámení o ochraně soukromí vysvětluje, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, proč vaše osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem, jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat,jak získat přístup k vašim osobním údajům a jak je aktualizovat, a také jaké máte ve vztahu ke svým osobním údajům možnosti a kde můžete nalézt více informací.

Jsou-li shromažďovány osobní údaje dětí, je vyžadován souhlas rodiče nebo zákonného zástupce.

Zvláštní oznámení – pro osoby mladší 15 let. Zpracovávání osobních údajů dětí

S výjimkou případů, kdy Shell pořádá vzdělávací akce určené pro děti, záměrně neshromažďujeme osobní údaje jednotlivců mladších 15 let. Jste-li mladší 15 let , neposílejte nám prosím své osobní údaje jako například jméno, adresu nebo e-mailovou adresu. Pokud si přejete kontaktovat společnost Shell způsobem, který vyžaduje odeslání osobních údajů (například ohledně vzdělávacích nebo inovačních akcí), požádejte prosím svého rodiče nebo jiného zákonného zástupce, aby tak učinil za vás.

Kategorie osobních údajů, které o vás shromažďujeme.

Jaké osobní údaje o vás zpracováváme?

Společnost Shell zpracovává osobní údaje fyzických osob, které jsou našimi firemními zákazníky, dodavateli, obchodními partnery (včetně joint venture společností, které nejsou pod operační kontrolou Shell) nebo investory a akcionáři a fyzických osob, které pro takové subjekty pracují nebo k nim mají jiný vztah v těchto kategoriích:

 • Soukromé kontaktní údaje (jako například jméno a příjmení, doručovací nebo e-mailová adresa a telefonní číslo), pouze pokud je to nutné; nebo
 • Pracovní kontaktní a jiné údaje (jako například pracovní pozice, oddělení, název organizace a další údaje, které jsou obsahem vašho jednání se společností Shell, ve kterých vystupujete svým jménem nebo jménem příslušného firemního zákazníka, dodavatel, obchodního partnera, investora a/nebo akcionáře.

Screening

Abychom splnili naše povinnosti vyplývající z právních předpisů, ochránili majetek a zaměstnance / smluvní dodavatele a především abychom zajistili, že společnost Shell dodržuje právní předpisy týkající se kontroly obchodu, opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a/nebo protikorupční právní předpisy , provádíme také pravidelně screening (před uzavřením smlouvy a pravidelně také po uzavření smlouvy) vlastníků, akcionářů a ředitelů našich firemních zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů. Tento screening probíhá na základě veřejně dostupných nebo orgány veřejné moci vydaných sankčních seznamů a mediálních zdrojů.

Screening nezahrnuje profilování ani žádná automatizovaná rozhodnutí týkající se obchodních partnerů nebo potenciálních obchodních partnerů.

Důvody, proč zpracováváme vaše osobní údaje.

Kdo je odpovědný za zpracování osobních údajů?

Společnost Shell Czech Republic a.s., IČO 15890554, se sídlem Antala Staška 2027/77, Krč, 140 00 Praha 4, je správcem vašich osobních údajů, a to samostatně nebo společně s jejími přidruženými společnostmi, jež jsou součástí skupiny společností Shell.

K jakým účelům zpracováváme vaše osobní údaje?

Osobní údaje, které jsou předmětem tohoto Oznámení o ochraně soukromí , zpracováváme výhradně za účelem:

 • Realizace obchodní činnosti – včetně poskytování, výzkumu, vývoje a zlepšování produktů nebo služeb; uzavírání a plnění smluv s firemními zákazníky, dodavateli a obchodními partnery ; zaznamenávání a plnění služeb, výrobků a materiálů dodávaných společnosti Shell a společností Shell; řízení vztahů a marketingu, jako je udržování a podpora kontaktů se stávajícími a potenciálními zákazníky, správa účtů, služby zákazníkům a vytváření, provádění a analýza průzkumů trhu a marketingových strategií;
 • Organizace a řízení obchodní činnosti – včetně finančního řízení, správy aktiv, fúzí, rozdělení, akvizic a prodejů, provádění kontrol, hlášení managementu, analýz, interních auditů a šetření;
 • Ochrany zdraví a bezpečnosti – včetně ochrany života a zdraví fyzických osob , ochrany zdraví a bezpečnost při práci, ochrany společností Shell a jejich zaměstnanců, ověřování individuálního statusu a přístupových práv; nebo
 • Dodržování zákonů a nařízení – dodržování povnností vyplývajících z pávních předpisů

Osobní údaje zpracováváme také pro sekundární účely, úzce spjaté s předchozími činnostmi, jako například:

 • uchovávání, odstraňování nebo anonymizace vašich osobních údajů;
 • předcházení podvodům, audity, vyšetřování, řešení sporů, pojištění, vedení soudních sporů a obhajoba nároků; nebo
 • statistický, historický nebo vědecký výzkum.

Komunikace a marketing

Je možné, že budete dostávat nabídky určené pro firemní zákazníky, dodavatel a obchodní partnery. V každé situaci budete mít možnost použít v digitálních kanálech, jejichž prostřednictvím s vámi komunikujeme, funkci odhlásit se.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případech, kdy nám to umožňuje zákon.

Proč vaše osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje zahrnuté v tomto Oznámení o ochraně soukromí jsou zpracovávány pouze:

 • abychom před uzavřením smlouvy učinili na žádost příslušné fyzické osoby příslušné kroky;
 • je-li to nezbytné pro účely splnění smlouvy nebo splnění povinnosti stanovené právními předpisy, jimž společnost Shell podléhá;
 • je-li to nezbytné z důvodu oprávněného zájmu společnosti Shell s výjimkou situací, kdy mají před těmito zájmy přednost zájmy nebo základní práva a svobody příslušné fyzické osoby nebo
 • (je-li to vyžadováno zákonem) s explicitním souhlasem fyzické osoby.

V případech, kdy je zpracování založeno na souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. To neovlivní zákonnost zpracování osobních údajů prováděného před odvoláním svého souhlasu.

Společnost Shell se zavazuje chránit vaše osobní údaje.

Bezpečnost vašich osobních údajů

Zavedli jsme technologie a zásady s cílem chránit vaše soukromí před neoprávněným přístupem a nesprávným použitím vašich osobních údajů. Zejména u některých našich služeb můžeme používat šifrování. Pro přístup ke službám společnosti Shell používáme procesy autentifikace a ověřování a pravidelně testujeme, hodnotíme a vyhodnocujeme efektivitu našich bezpečnostních opatření.

S kým vaše osobní údaje sdílíme?

S kým vaše osobní údaje sdílíme?

Vaše osobní údaje uvedené v tomto Oznámení o ochraně soukromí jsou zpracovávány výhradně pro účely uvedené výše a budou sdíleny pouze za přísných podmínek se subjekty, které je musí znát, jako například:

 • Ostatní společnosti, jež jsou součástí skupiny společností Shell;
 • Pověřené třetí strany, poskytovatelé služeb, externí auditoři a/nebo subdodavatelé společnosti Shell; nebo
 • Příslušný orgán veřejné moci, vládní, regulační nebo daňový úřad v případech, kdy je to nutné pro splnění regulatorní nebo zákonné povinnosti, jež příslušné společnosti Shell ukládá nebo povoluje platná místní právní úprava.

Komunikace se společností Shell na sociálních sítích

Rozhodnete-li se komunikovat se společností Shell prostřednictvím sociálních sítí na stránce spravované společností Shell („Stránka společnosti Shell na sociálních sítích“), například na sítích Facebook, Instagram, Twitter nebo LinkedIn, vaše osobní údaje (například vaše jméno, profilový obrázek a skutečnost, že jevíte zájem o společnost Shell) budou viditelné všem návštěvníkům vaší osobní stránky, v závislosti na vašem nastavení ochrany soukromí na příslušné sociální síti, a také společnosti Shell. Všechny informace, které na sociálních sítích sdílíte, můžete kdykoli smazat přes svůj účet na sociální síti. Společnost Shell nesleduje vaši aktivitu napříč různými sociálními sítěmi, jež používáte. Pokud pošlete společnosti Shell zprávu prostřednictvím jakékoli služby pro posílání zpráv na sociálních sítích, tyto zprávy nebudou uchovávány déle než měsíc po jejich obdržení. Pokud si přejete požádat o pomoc s činností na Stránce společnosti Shell na sociálních sítích, kontaktujte společnost Shell – viz sekci níže

Kromě toho v rozsahu, v jakém se společnost Shell spolu se sociální sítí podílí na odpovědnosti za Stránku společnosti Shell na sociálních sítích, bude mít Shell skrze sociální sítě přístup k souboru dat poskytujících statistiku a přehled, které nám pomáhají pochopit, jaký typ činností vykonáváte na Stránce společnosti Shell na sociálních sítích. Pro více informací o tom, jak jsou vaše osobní údaje na sociálních sítích zpracovávány, včetně cílené reklamy, kterou můžete obdržet, se prosím podívejte do svého nastavení ochrany soukromí ve vašem účtu na příslušné sociální síti.

Vaše osobní údaje mohou být předávány do zahraničí , přičemž budou náležitě chráněny.

Předávání vašich osobních údajů do zahraničí

V případech, kdy jsou vaše osobní údaje předávány společnostem v rámci skupiny Shell a/nebo oprávněnýmtřetím stranám se sídlem mimo vaši zemi, přijímáme organizační, smluvní a právní opatření, abychom zajistili, že vaše osobní údaje jsou výhradně zpracovávány pro výše uvedené účely a že byla zajištěna náležitá úroveň ochrany cílem zabezpečit vaše osobní údaje. Mezi tato opatření patří závazná podniková pravidla pro přenos údajů v rámci skupiny Shell a mechanismy pro předávání údajů třetím stranám schválené Evropskou komisí a také další místní zákonné požadavky. Kopii závazných podnikových pravidel společnosti Shell naleznete na adrese http://www.shell.cz/privacy.html nebo ji můžete obdržet, když nás kontaktujete na e-mailu privacy-office-SI@shell.com.

Jaké následky bude mít neposkytnutí osobních údajů ?

Osobní údaje shromážděné společností Shell pro toto zpracovávání jsou buď přímo, nebo nepřímo požadovány za účelem:

 • Splnění povinností stanovených právními předpisy a/nebo uzavření smluvního vztahu s protistranou a jeho pokračování s touto protistranou; nebo
 • Udržování kontaktu s firemními zákazníky, dodavateli a obchodními partnery. Pokud nám neposkytnete požadované informace, může to negativně ovlivnit naši možnost komunikace s vámi nebo naši možnost uzavírat s protistranami smluvní vztahy nebo v nich nadále pokračovat.

Vaše osobní údaje bude Shell uchovávat pouze po stanovenou dobu.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Až na některé výjimky vyjmenované v dodatečných prohlášení o ochraně osobních údajů budou veškeré osobní údaje, které jsou potřebné pro účely uzavření a provádění smluv s firemními zákazníky, dodavateli a obchodními partnery nebo pro posouzení nabídek nebo veřejných zakázek, uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a až 15 let od jeho skončení. U smluv , jejichž doba platnosti je delší než pět let, a pro výše uvedené účely, budou tyto smlouvy uchovávány po dobu 35 let, a to s účinností od počátku uzavření smlouvy.

Ve všech ostatních případech pro výše uvedené účely, včetně osobních údajů shromážděných jako součást neúspěšných nabídek společnosti Shell nebo které souvisí se screeningem provedeným na základě veřejně dostupnýchnebo orgány veřejné moci zveřejněných sankčníchseznamů a mediálních zdrojů, nebudou osobní údaje uchovávány déle než 15 let od jejich prvního shromáždění.

Ve všech případech informace mohou být uchovávány po a) delší dobu, pokud k tomu existuje právní nebo zákonný důvod (v takovém případě budou vymazány, jakmile již nebudou vyžadovány pro tento právní nebo zákonný účel), nebo b) kratší dobu v případech, kdy fyzická osoba zpochybňuje zpracovávání svých osobních údajů a neexistuje žádný legitimní účel pro jejich uchovávání.

  

Vaše práva ve vztahu k vašim osobním údajům

Snažíme se, aby naše informace byly co nejpřesnější. Můžete požadovat:

 • přístup ke svým osobním údajům;
 • opravu nebo výmaz osobních údajů (to však pouze v případě, že již nejsou vyžadovány pro legitimní obchodní účely);
 • že již nechcete dostávat marketingová sdělení ;
 • aby bylo zpracování vašich osobních údajů omezené; a/nebo
 • abyste získali své osobní údaje, které jste společnosti Shell poskytli, a to ve strukturované, digitální podobě, v níž mohou být předány jiné straně, pokud je to technicky proveditelné.

Pro vznesení některé z těchto žádostí kontaktujte prosím privacy-office-SI@shell.com.

Koho můžete kontaktovat, máte-li dotaz, obavu nebo stížnost ohledně svých osobních údajů?.

Pokud máte jakékoli problémy, otázky nebo stížnosti ohledně zpracování vašich osobních údajů, obraťte se prosím na pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny Shell na e-mailové adrese Privacy-Office-SI@shell.com nebo na adrese Shell International B.V., Shell Chief Privacy Officer, Haag, Nizozemsko – No: 27155369, Korespondenční adresa: PO Box 162, 2501 AN, Haag, Nizozemí

Pokud budete nespokojeni se zpracováním svých osobních údajů ze strany společnosti Shell, máte právo podat stížnost u místního úřadu pro ochranu osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7) nebo u nizozemského úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Haag, Nizozemsko. Navštivte prosím stránku https://www.uoou.cz/ nebo https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en, kde najdete další informace.

Vaše osobní údaje bude Shell uchovávat pouze po stanovenou dobu.

Soubory cookies a podobné technologie

Společnost Shell může využívat soubory cookies a podobné technologie s cílem shromažďovat a ukládat informace při vaší návštěvě webové stránky společnosti Shell. To společnosti Shell umožňuje rozpoznat váš internetový prohlížeč a shromažďovat údaje o tom, jak používáte webové stránky, jaké stránky navštěvujete, o době trvání vašich návštěv a opětovně je rozpoznat, pokud se vrátíte, abychom mohli zlepšit váš zážitek při návštěvě našich webových stránek. Své preference ohledně souborů cookies můžete nastavit a spravovat v nastavení vašeho internetového prohlížeče nebo pomocí nástroje společnosti Shell pro spravování preferencí cookies. Webové stránky Shell – pro více informací si prosím přečtěte Zásady společnosti Shell o používání cookies na adrese https://www.shell.cz/cookie-policy.html.

Toto oznámení o ochraně soukromí je průběžně aktualizováno.

Změny tohoto Oznámení o ochraně soukromí

Toto Oznámení o ochraně soukormí se může v průběhu času měnit. Doporučujeme vám pravidelně toto Oznámení o ochraně soukromí kontrolovat pro případ, že by došlo ke změnám. Poslední aktualizace tohoto Oznámení o ochraně soukromí proběhla v lednu 2022.