Čeho se toto Prohlášení týká?

Toto Prohlášení obsahuje informace o osobních údajích, které jsou shromažďovány a zpracovávány v souvislosti se službami, které poskytuje oddělení Shell Fleet Solutions, včetně těch, které se shromažďují v souvislosti s vydáváním a používáním různých druhů palivových karet Shell (dále jen „Palivové karty Shell“) stejně jako v souvislosti s Vašimi návštěvami webových stránek společnosti Shell týkajících se oblasti Shell Fleet Solutions, včetně portálů pro správu palivových karet Shell a využívání služeb Shell Fleet Solutions.

Zdroje osobních údajů

Pokud jste své osobní údaje společnosti Shell neposkytli přímo, vezměte, prosím, na vědomí, že společnost Shell vaše údaje získala od vašeho zaměstnavatele nebo jiné osoby, s níž jste ve smluvním vztahu, a která uzavřela se společností Shell smlouvu o vydání a používání Palivových karet Shell (dále jen „Zákazník“). Zákazník zajistil, resp. zajistí Váš souhlas se zpracováním osobních údajů podle tohoto Prohlášení, a to v případech, kdy je poskytnutí souhlasu potřeba.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Kromě osobních údajů uvedených v příslušném Oznámení o ochraně soukromí uvedeném výše může společnost Shell zpracovávat některé nebo všechny tyto typy osobních údajů:

 • pokud jste Zákazník nebo osoba, která se má stát Zákazníkem
  • identifikační a kontaktní údaje - jméno a příjmení, adresa sídla, údaje o registraci v živnostenském rejstříku, e-mailová adresa a telefonní číslo používané při podnikání, bankovní spojení
  • preference týkající se marketingu a jazykové preference.
  • datum narození (pro účely posouzení Důvěryhodnosti-viz níže)
  • podrobnosti o transakcích s Palivovými kartami Shell včetně čísla Palivové karty Shell, registrační značky vozidla (pokud je Palivová karta vydaná k registrační značce vozidla), odebraných produktech a službách, datu, čase a místu transakce.
  • přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo) a IP adresa, pokud jsou potřebné pro využívání některých služeb
 • pokud jste řidič vozidla používající Palivovou kartu Shell nebo jiný držitel Palivové karty Shell, která je vydána na jméno řidiče
  • jméno a příjmení
  • podrobnosti o transakcích s Palivovými kartami Shell včetně čísla Palivové karty Shell, registrační značka vozidla (pokud je Palivová karta vydaná k registrační značce vozidla), odebraných produktech a službách, datu, čase a místu transakce.
 • pokud jste kontaktní osoba Zákazníka či osoby, která se má stát Zákazníkem, nebo osoba, kterou Zákazník pověřil určitými činnostmi ve vztahu k poskytovaným službám
  • jméno a příjmení, titul, pracovní pozice, pracovní adresa, pracovní e-mailová adresa a pracovní telefonní číslo;
  • preference týkající se marketingu a jazykové preference.
  • podobizna, pokud jste tento údaj společnosti Shell poskytl/a,
 • přihlašovací údaje- (uživatelské jméno a heslo) a IP adresa, pokud jsou potřebné pro využívání služeb. pokud jste osoba poskytující zajištění ve vztahu ke smlouvě o vydávání a používání Palivových karet Shell (např. ručitel)
  • jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození
 • pokud jste řidičem vozidla, které je vybaveno zařízením používajícím telematický software
  • údaje o poloze vozidla a údaje od nich odvozené jako například rychlost vozidla a zvolená trasa, údaje o zastavení vozidla a o zrychlení, brzdění nebo zatáčení
  • údaj o tom, zda máte správně zapnutý bezpečnostní pás
  • údaje o motoru vozidla (například o rychlosti motoru), elektronickém systému (například o napětí baterie) a bezpečnostním systému (například o zapnutí výstražného signálu)
  • údaje o čerpání pohonných hmot nebo dobíjení vozidla

Údaje uvedené pod tímto písm. e) mohou být kombinovány s jinými údaji, které má společnost Shell k dispozici, například s údaji o transakcích s Palivovými kartami Shell.

 • pokud jste řidičem vozidla, které je vybaveno palubní jednotkou umožňující sledovat pohyb vozidla, a Zákazník umožnil Vaší registraci pro službu Shell Fleet Assistant
  • jméno a příjmení, případně další identifikační údaj (např. přezdívka) řidiče, přihlašovací údaje (telefonní číslo a PIN)
  • telefonní číslo a IP adresa (kvůli identifikaci země, z níž pocházíte)
  • podobizna, pokud je tento údaj společnosti Shell poskytnutý (tento údaj není povinně poskytovaným údajem)
  • údaje o poloze vozidla v určitém čase spolu s datem, kdy byla zahájena vaše cesta a kdy byla ukončena, a údaje od nich odvození jako například zvolená trasa
  • údaje o Vaší poloze, pokud jste povolil/a sledování Vaší polohy v aplikaci Shell Fleet Assistant pomocí vlastního mobilního zařízení (tento údaj není povinně poskytovaným údajem).

Údaje uvedené pod tímto písm. f) mohou být kombinovány s jinými údaji, které má společnost Shell k dispozici, například s údaji o transakcích Palivovými kartami Shell, a to pokud je to nezbytné pro poskytnutí určitých informací nebo provedení určité analýzy vyžádané Zákazníkem v souvislosti s využíváním služby Shell Fleet Assistant a jejích jednotlivých funkcionalit.

Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje mohou být zpracovávány pro účely:

 • zpracování objednávky Palivové karty Shell nebo žádostí o vydání Palivové karty Shell a využívaní služeb Shell Fleet Solutions, výroby Palivové karty Shell, provedení vyúčtování a jiného plnění smlouvy o vydání a používání Palivových karet Shell včetně
  • vedení účtu Zákazníka
  • umožnění přístupu k využívaní Online Služeb
  • průběžného posuzování a/nebo přezkoumání stavu Palivové karty Shell a/nebo záznamů transakcí s ní vykonaných
  • sledování platnosti a vydání nové Palivové karty Shell
  • monitorování množství a druhu odebraného zboží a služeb a informací o spotřebě pohonných hmot;
  • provádění analýz požadovaných Zákazníkem s cílem vyhodnotit způsob řízení vozidla, provádění analýz požadovaných Zákazníkem s cílem vyhodnotit způsob řízení vozidla, dodržování bezpečnosti na silnici, výkon vozidla a informace o průběhu jízdy.
 • plnění kontrolních, oznamovacích, evidenčních a jiných povinností podle právních předpisů včetně právních předpisů o kontrole obchodu, prevenci podvodů a jiné trestné činnosti, ochraně pred legalizací příjmů z trestné činnosti a boji proti korupci;
 • zjišťování chování zákazníků na trhu s cílem zkvalitnit a rozšířit nabídku služeb;
 • provádění průzkumů trhu a/nebo statistických analýz (např. ve vztahu ke kreditnímu limitu, pojištění nebo podvodům)
 • plnění povinností, uplatňování práv a zájmů společnosti Shell i ve vztahu k třetím osobám, zejména v souvislosti s prodejem závodu společnosti Shell nebo jeho časti, postoupením pohledávek, převodem smlouvy o vydávání a používání Palivových karet Shell nebo zákaznické sítě třetí osobě nebo jiným podobným obchodům.

Shora uvedené zpracování osobních údajů může být prováděno kdykoliv před uzavřením smlouvy o vydávání a používání Palivových karet Shell a v průběhu jejího trvání a může pokračovat i po ukončení této smlouvy pro omezené účely (fakturační cyklus, dodržování právních, daňových a smluvních požadavků, včetně interního auditu).

Marketing

Společnost Shell bude zasílat marketingové materiály Zákazníkům nebo kontaktním osobám Zákazníků, pokud k tomu udělili svůj souhlas; tyto osoby jej mohou kdykoli bez omezení odvolat. Souhlas může také kdykoli odvolat zmocněný zástupce Zákazníka. Další informace naleznete v Oznámení o ochraně soukromí —firemní zákazníci, dodavatelé, obchodní partneři a investoři, které je dostupné na www.shell.cz/privacy.

Kontrola Důvěryhodnosti

Při zpracování objednávky Palivových karet, v rámci předsmluvního jednání a po dobu platnosti smlouvy o vydávání a používání Palivových karet Shell a poskytování služeb Shell Fleet Solutions můžeme provádět kontroly Důvěryhodnosti každého Zákazníka, osoby, který se má stát Zákazníkem, osoby poskytující zajištění ve vztahu ke smlouvě o vydávání a používání Palivových karet Shell stejně jako jakékoli osoby k nim přidružené. Při posuzování Důvěryhodnosti (a) mohou být použity mechanismy hodnocení bonity nebo jiné automatizované rozhodovací procesy a (b) může být nahlíženo do záznamů o kreditní historii. Informace o kreditní historii týkající se Zákazníka nebo osoby, která se má stát Zákazníkem, či osoby poskytující zajištění ve vztahu ke smlouvě o vydávání a používání Palivových karet Shell mohou být propojeny se záznamy týkajícími se k nim přidružených osob nebo takové informace mohou takové propojení vytvořit. V případě automatizovaného rozhodování o kontrole Důvěryhodnosti má příslušná osoba právo vyjádřit svůj názor, napadnout toto rozhodnutí a požádat o lidský zásah (tj. překontrolování člověkem) - viz část Kontaktní údaje níže.

Kdo je odpovědný za zpracování osobních údajů?

Správcem osobních údajů je společnost Shell Czech Republic a.s., se sídlem Antala Staška 2027/77, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 15890554.

Sdílení Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje, které jsou zpracovávány podle tohoto Prohlášení, mohou být předávány v rámci skupiny Shell, včetně společností Shell, které mohou sídlit mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“), a to pro účely uvedené výše.

Kromě toho mohou být Vaše osobní údaje sdíleny nebo získány od kterékoli z následujících osob:

 • účastníci programu Shell Fleet Solutions a Palivových karet Shell jako jsou maloobchodníci a/nebo jakékoli jiné společnosti, které jsou oprávněni dodávat zboží a/nebo služby Zákazníkům prostřednictvím Shell Fleet Solutions služeb a Palivových karet Shell ;
 • agentury zajišťující kontrolu Důvěryhodnosti, screening a/nebo předcházení podvodům, jakož i ručitelé nebo jiné osoby, které poskytují informace nebo zajištění ve vztahu k plnění povinností Zákazníka, např. Experian a CIFAS;
 • pojišťovny v souvislosti s pojišťovacími produkty, které se týkají nebo se mohou týkat Palivových karet Shell nebo Shell Fleet Solutions služeb,
 • leasingové společnosti v případě, že držitel Palivové karty Shell má smlouvu o leasingu vozidla s cílem umožnit těmto společnostem zejména sledovat ujeté kilometry a posoudit úvěrovou bonitu.

Nebudeme sdělovat žádné osobní údaje bez vašeho svolení, pokud ovšem nejsme ze zákona oprávněni nebo povinni tak učinit. Kompletní informace naleznete v Oznámení o ochraně soukromí - firemní zákazníci, dodavatelé, obchodní partneři a investoři, které je dostupné na www.shell.cz/privacy.

Doba uchovávání osobních údajů

Společnost Shell bude uchovávat osobní údaje po dobu, po kterou je to potřebné pro obchodní účely, výkon práv nebo plnění povinností nebo pro účely vedení účetnictví.

 • Osobní údaje, které jsou zaznamenávány na fakturách nebo na jiných daňových dokladech, transakčních dokumentech, objednávkách Palivových karet Shell nebo které jsou součástí komunikace se Zákazníkem nebo držitelem Palivové karty Shell, jsou uchovávány po dobu 10 let;
 • Osobní údaje zaznamenané ve Smlouvě o vydávání a používání Palivových karet Shell, tj. údaje Zákazníka a osob uvedených jako kontaktní osoby Zákazníka nebo osob zastupujících Zákazníka, jsou uchovávány po dobu 20 let ode dne ukončení takové smlouvy.
 • Jiné kontaktní údaje nebo údaje o držitelích Palivových karet Shell jsou uchovávány po dobu 4 let;
 • Údaje získané pomocí zařízení vybaveného telematickým softwarem jsou uchovávány po dobu 3 let.

Vaše práva

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům shromážděným v souvislosti s Palivovou kartou Shell/Shell Fleet Solutions službami a máte také právo žádat jejich opravu nebo výmaz (ale pouze pokud neexistuje již žádný zákonný důvod jejich zpracování). Kompletní informace naleznete v Oznámení o ochraně soukromí - firemní zákazníci , dodavatelé, obchodní partneři a investoři, které je dostupné na www.shell.cz/privacy

Koho mohu kontaktovat, pokud potřebuji další informace?

Můžete kontaktovat Zákaznický servis oddělení palivových karet Shell na adrese karty-dotazy-cz@shell.com nebo telefonicky na čísle 800 184 965.

Tato verze Prohlášení o ochraně soukromí-Shell Fleet Solutions je platné od 10.5.2022 a v plném rozsahu nahrazuje předcházející verzi platnou od května 2018.

více v sekci palivová karta shell

Mýto

Nestarejte se o to, zda bude mít řidič u sebe dostatek hotovosti. K úhradě mýtného a silničních daní můžete použít palivovou kartu Shell. Vše pak bude přidání na vaši souhrnnou fakturu. Snažší život pro každého.

DPH a spotřební daň

S palivovou kartou Shell snadno uplatníte nárok na vrácení DPH a spotřební daně v Evropě.