Čeho se toto Prohlášení týká?

 Toto Prohlášení obsahuje informace o osobních údajích, které jsou shromažďovány a zpracovávány v souvislosti s vydáváním a používáním karet euroShell Card, karet Shell Card, partnerských karet euroShell Card a předplacených karet Shell (dále jen „Palivové karty Shell“) stejně jako v souvislosti s Vašimi návštěvami webových stránek společnosti Shell týkajících se oblasti Shell Fleet Solutions, včetně portálu Shell Cards Online (SCOL).

Zdroje osobních údajů

Pokud jste své osobní údaje společnosti Shell neposkytli přímo, vezměte, prosím, na vědomí, že společnost Shell vaše údaje získala od vašeho zaměstnavatele nebo jiné osoby, s níž jste ve smluvním vztahu, a která uzavřela se společností Shell smlouvu o vydání a používání Palivových karet Shell (dále jen „Zákazník“). Zákazník zajistil, resp. zajistí Váš souhlas se zpracováním osobních údajů podle tohoto Prohlášení, a to v případech, kdy je poskytnutí souhlasu potřeba.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Společnost Shell může zpracovávat některé nebo všechny tyto typy osobních údajů:

 • pokud jste Zákazník nebo osoba, která se má stát Zákazníkem
  • identifikační a kontaktní údaje - jméno a příjmení, adresa sídla, údaje o registraci v živnostenském rejstříku, e-mailová adresa a telefonní číslo používané při podnikání, bankovní spojení
  • preference týkající se marketingu a jazykové preference.
  • datum narození (pro účely posouzení Důvěryhodnosti-viz níže)
  • podrobnosti o transakcích s Palivovými kartami Shell včetně čísla Palivové karty Shell, registrační značky vozidla (pokud je Palivová karta vydaná k registrační značce vozidla), odebraných produktech a službách, datu, čase a místu transakce.
 • pokud jste řidič vozidla používající Palivovou kartu Shell nebo jiný držitel Palivové karty Shell, která je vydána na jméno řidiče
  • jméno a příjmení
  • podrobnosti o transakcích s Palivovými kartami Shell včetně čísla Palivové karty Shell, registrační značka vozidla (pokud je Palivová karta vydaná k registrační značce vozidla), odebraných produktech a službách, datu, čase a místu transakce.
 • pokud jste kontaktní osoba Zákazníka či osoby, která se má stát Zákazníkem
  • jméno a příjmení, titul, pracovní pozice, pracovní adresa, pracovní e-mailová adresa a pracovní telefonní číslo;
  • preference týkající se marketingu a jazykové preference.
 • pokud jste osoba poskytující zajištění ve vztahu ke smlouvě o vydávání a používání Palivových karet Shell (např. ručitel)
  • jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození

Účely zpracování osobních údajů 

Osobní údaje mohou být zpracovávány pro účely:

 • zpracování objednávky Palivové karty Shell nebo žádostí o vydání Palivové karty Shell, výroby Palivové karty Shell, provedení vyúčtování a jiného plnění smlouvy o vydání a používání Palivových karet Shell včetně
  • vedení účtu Zákazníka
  • umožnění přístupu k využívaní Online Služeb
  • průběžného posuzování a/nebo přezkoumání stavu Palivové karty Shell a/nebo záznamů transakcí s ní vykonaných
  • sledování platnosti a vydání nové Palivové karty Shell
  • monitorování množství a druhu odebraného zboží a služeb a informací o spotřebě pohonných hmot;
 • plnění kontrolních, oznamovacích, evidenčních a jiných povinností podle právních předpisů včetně právních předpisů o kontrole obchodu, prevenci podvodů a jiné trestné činnosti, ochraně pred legalizací příjmů z trestné činnosti a boji proti korupci;
 • prověření obchodní spolehlivosti, kredibility, bonity a solventnosti (dále jen „Důvěryhodnost“) Zákazníka, osoby, která se má stát Zákazníkem, nebo osoby poskytující zajištění ve vztahu ke smlouvě o vydávání a používání Palivových karet Shell;
 • na reklamní, marketingové a informační účely;
 • zjišťování chování zákazníků na trhu s cílem zkvalitnit a rozšířit nabídku služeb;
 • provádění průzkumů trhu a/nebo statistických analýz (např. ve vztahu ke kreditnímu limitu, pojištění nebo podvodům)
 • plnění povinností, uplatňování práv a zájmů společnosti Shell i ve vztahu k třetím osobám, zejména v souvislosti s prodejem závodu společnosti Shell nebo jeho časti, postoupením pohledávek, převodem smlouvy o vydávání a používání Palivových karet Shell nebo zákaznické sítě třetí osobě nebo jiným podobným obchodům.

Shora uvedené zpracování osobních údajů může být prováděno kdykoliv před uzavřením smlouvy o vydávání a používání Palivových karet Shell a v průběhu jejího trvání a může pokračovat i po ukončení této smlouvy pro omezené účely (fakturační cyklus, dodržování právních, daňových a smluvních požadavků, včetně interního auditu).

Marketing

Společnost Shell bude zasílat marketingové materiály Zákazníkům nebo kontaktním osobám Zákazníků, pokud k tomu udělili svůj souhlas; tyto osoby jej mohou kdykoli bez omezení odvolat. Souhlas může také kdykoli odvolat zmocněný zástupce Zákazníka. Další informace naleznete v Oznámení o ochraně soukromí —firemní zákazníci, dodavatelé, obchodní partneři a investoři, které je dostupné na www.shell.cz/privacy.

Kontrola Důvěryhodnosti

Při zpracování objednávky Palivových karet, v rámci předsmluvního jednání a po dobu platnosti smlouvy o vydávání a používání Palivových karet Shell můžeme provádět kontroly Důvěryhodnosti každého Zákazníka, osoby, který se má stát Zákazníkem, osoby poskytující zajištění ve vztahu ke smlouvě o vydávání a používání Palivových karet Shell stejně jako jakékoli osoby k nim přidružené. Při posuzování Důvěryhodnosti (a) mohou být použity mechanismy hodnocení bonity nebo jiné automatizované rozhodovací procesy a (b) může být nahlíženo do záznamů o kreditní historii. Informace o kreditní historii týkající se Zákazníka nebo osoby, která se má stát Zákazníkem, či osoby poskytující zajištění ve vztahu ke smlouvě o vydávání a používání Palivových karet Shell mohou být propojeny se záznamy týkajícími se k nim přidružených osob nebo takové informace mohou takové propojení vytvořit. V případě automatizovaného rozhodování o kontrole Důvěryhodnosti má příslušná osoba právo vyjádřit svůj názor, napadnout toto rozhodnutí a požádat o lidský zásah (tj. překontrolování člověkem) - viz část Kontaktní údaje níže.

Kdo je odpovědný za zpracování osobních údajů?

Správcem osobních údajů je společnost Shell Czech Republic a.s., se sídlem Antala Staška 2027/77, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 15890554.

Sdílení Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje, které jsou zpracovávány podle tohoto Prohlášení, mohou být předávány v rámci skupiny Shell, včetně společností Shell, které mohou sídlit mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“), a to pro účely uvedené výše.

Kromě toho mohou být Vaše osobní údaje sdíleny nebo získány od kterékoli z následujících osob:

 • účastníci programu Palivových karet Shell jako jsou maloobchodníci a/nebo jakékoli jiné společnosti, které jsou oprávněni dodávat zboží a/nebo služby Zákazníkům prostřednictvím Palivových karet Shell ;
 • jakákoli osoba, které jakýkoli člen skupiny Shell navrhne postoupení kteréhokoli ze svých práv a/nebo povinností v souladu se smlouvu o vydávání a používání Palivových karet Shell ;
 • agentury zajišťující kontrolu Důvěryhodnosti, screening a/nebo předcházení podvodům, jakož i ručitelé nebo jiné osoby, které poskytují informace nebo zajištění ve vztahu k plnění povinností Zákazníka, např. Experian a CIFAS;
 • pojišťovny v souvislosti s pojišťovacími produkty, které se týkají nebo se mohou týkat Palivových karet Shell
 • leasingové společnosti v případě, že držitel Palivové karty Shell má smlouvu o leasingu vozidla s cílem umožnit těmto společnostem zejména sledovat ujeté kilometry a posoudit úvěrovou bonitu.

Nebudeme sdělovat žádné osobní údaje bez vašeho svolení, pokud ovšem nejsme ze zákona oprávněni nebo povinni tak učinit. Kompletní informace naleznete v Oznámení o ochraně soukromí - firemní zákazníci, dodavatelé, obchodní partneři a investoři, které je dostupné na www.shell.cz/privacy.

Vaše práva

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům shromážděným v souvislosti s Palivovou kartou Shell a máte také právo žádat jejich opravu nebo výmaz (ale pouze pokud neexistuje již žádný zákonný důvod jejich zpracování ). Kompletní informace naleznete v Oznámení o ochraně soukromí - firemní zákazníci , dodavatelé, obchodní partneři a investoři, které je dostupné na www.shell.cz/privacy

Koho mohu kontaktovat, pokud potřebuji další informace?

Můžete kontaktovat Zákaznický servis oddělení palivových karet Shell na adrese karty-dotazy-cz@shell.com nebo telefonicky na čísle 800 184 965.

více v sekci palivová karta shell

Mýto

Nestarejte se o to, zda bude mít řidič u sebe dostatek hotovosti. K úhradě mýtného a silničních daní můžete použít palivovou kartu Shell. Vše pak bude přidání na vaši souhrnnou fakturu. Snažší život pro každého.

DPH a spotřební daň

S palivovou kartou Shell snadno uplatníte nárok na vrácení DPH a spotřební daně v Evropě.