Jump menu

Main content |  back to top

Podpora efektivity při těžbě ropy

Když ropné ložisko dosáhne konce své normální životnosti, zůstávají až dvě třetiny jeho zásob ropy ponechány v zemi, neboť je příliš obtížné nebo příliš nákladné tuto ropu vytěžit. Odhaduje se, že získáním pouhého dalšího 1 % by bylo možno na celém světě získat navíc dalších 20-30 milionů barelů ropy. Zdokonalené postupy pro těžbu ropy již nyní pomáhají dostat více ropy na povrch.

Nové vrtací technologie a postupy vedly k prodloužení délky, do které mohou vrty zasahovat - postupně z pouhých několika metrů na více než 10 kilometrů. Pro získání ropy z malých kapes jsme vyvinuli tzv. hadí vrty, které jsou vrtány horizontálně a mohou se různě klikatit tak, aby dosáhly od jedné ropné kapsy k jiné ropné kapse.

Mezi dalšími našimi inovačními technologiemi je třeba zmínit pružné elastomery, syntetická pryžová těsnění, která pomáhají zastavit vodu pronikající do vrtu a zabraňují tak jejímu smíchávání s ropou, a expanzní trubicové systémy, jakož i speciální kovové skříně použité při konstrukci delších vrtů.

Abychom mohli řídit naše provozní činnosti efektivnějším způsobem, obsahují naše technologie Smart Fields® digitální informační systémy s nejnovějšími postupy v oblasti vrtání, seismického výzkumu a monitorování ložiska.

Nekonvenční zdroje

S tím, jak snadno přístupná ropa již nestačí držet krok s rostoucí poptávkou, je nutné přistupovat k těžbě u zdrojů, které byly kdysi vyhodnoceny jako příliš nákladné nebo obtížné z hlediska těžby. Pokroky v technologiích tento přístup umožňují: jako například nová technologie zpracování pěny používaná v projektu Athabasca Oil Sands pro těžbu ropných písků v Kanadě.

Nové hranice

Zkapalněný zemní plyn

Poptávka po zemním plynu - nejčistěji hořícím fosilním palivu - nadále roste. Avšak při mnoha velkých ložiskách plynu situovaných daleko od míst, kde je ho třeba, zajištění toho, aby rozsáhlé zdroje zemního plynu nezůstaly ležet ladem v zemi, znamená přijít s metodami jak je bezpečně přepravovat hospodárným způsobem.

My chladíme zemní plyn na -162 °C (260 °F), čímž jej transformujeme do průzračné bezbarvé netoxické kapaliny, která je z hlediska objemu 600krát menší než ve svém plynném skupenství. To pak značně usnadňuje přepravu plynu.

Poté, jakmile dorazí na místo určení, je LNG zpět převeden do plynného skupenství v zařízení pro opětné zplyňování předtím, než je dodáván zákazníkům za použití potrubního systému.

Nástroje stránky