Jump menu

Main content |  back to top

U společností Shell a u dodavatelů, kteří pro nás pracují, jakož i u společných podniků, kde má společnost Shell kontrolní podíl, se požaduje bezpečné řízení v souladu s naší politikou ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí (HSE) a našimi závazky. To zahrnuje náš cíl nezpůsobovat žádné škody lidem a požadavek na aplikaci systému efektivního managementu.

Náš systém managementu bezpečnosti práce, ochrany zdraví, zabezpečení a ochrany životního prostředí (HSSE) provozovaný na úrovni skupiny zajišťuje rámec pro řízení aspektů HSSE v našich provozech po celém světě. Díky tomu je zajištěno, že řídíme bezpečnost systematicky a máme zavedeny správné zdroje, schopnosti, nástroje, standardy a procedury. Například systém managementu HSSE zahrnuje naše normy pro bezpečnost silničního provozu a neporušenost aktiv.

Cílem je nulový výskyt

Nepřijímáme názor, že smrtelné úrazy jsou nezbytným důsledkem práce v nebezpečném prostředí. Věříme, že jsme schopni pracovat s nulovým výskytem smrtelných úrazů a s nulovým počtem významných nehod. Slogan "Cílem je nulový výskyt", který jsme zavedli v roce 2007, toto přesvědčení dále podtrhuje. Na podporu úsilí zaměřeného na nulový výskyt smrtelných úrazů rozvíjíme u našich pracovníků schopnosti řízení bezpečnosti, přičemž odměňujeme úspěšné výsledky a zlepšujeme kontrolu, zda jsou příslušná pravidla dodržována.

Osobní bezpečnost

Osobní bezpečnost znamená, že naši lidé budou dodržovat pravidla a pracovat bezpečně. Pracujeme na prevenci nehod zaváděním jednodušších a srozumitelnějších bezpečnostních politik, které jsou snazší pro zaměstnance a dodavatele z hlediska jejich porozumění a dodržování. Zlepšování bezpečnosti na silnicích zůstává jednou z hlavních cílových oblastí, neboť velká část nehodových událostí připadá právě na silniční dopravní nehody.

Bezpečnost procesů

Bezpečnost procesů znamená zajištění, aby naše zařízení byla řádně navržena, bezpečně provozována a řádně udržována. Máme zavedeny normy pro bezpečnost procesů s pravidly, jež se aplikují u celé společnosti Shell a říkají, jak navrhovat a udržovat složité instalace, jako jsou rafinérie nebo pracoviště pro výrobu ropných produktů. Máme k dispozici určitý tým nezávislých samostatných interních auditorů specializovaných na bezpečnost procesů, kteří kontrolují, zda jsou tyto normy respektovány v praxi.

Zabezpečení a lidská práva

Chráníme naše lidi a zařízení takovými způsoby, které respektují lidská práva v prostředích, kde působíme. Všechny společnosti kontrolované společností Shell musejí mít zajištěno řízení zabezpečení v souladu s našimi celopodnikovými bezpečnostními standardy, které zahrnují Dobrovolné zásady v oblasti zabezpečení a lidských práv.

Činnost v souvislosti s problematikou HIV/AIDS

Společně s globálními a lokálními partnery společnost Shell reaguje na problematiku HIV/AIDS při zajišťování pracoviště a/nebo obecních činností ve více než 60 zemích.

Nástroje stránky

place Holder