Jump menu

Main content |  back to top

Změna klimatu a společnost Shell

Byli jsme jednou z prvních energetických společností v roce 1997, která plně uznala hrozbu změny klimatu a volala po zásahu ze strany vlád, našeho průmyslu a uživatelů energií a která také sama podnikla příslušné kroky. Naše nejnovější energetické scénáře a fosilní paliva budou i nadále uspokojovat značnou část rostoucích světových potřeb energií v nadcházejících desetiletích.

Tato skutečnost znamená, že zvládnutí emisí CO2 z uhlí, ropy a zemního plynu je kritickým faktorem při řešení problematiky změny klimatu způsobené člověkem.

Náš přístup zahrnuje:

  1. Zvýšení efektivity našich provozů.
  2. Vytvoření podstatných schopností v oblasti zachycování a ukládání oxidu uhličitého (CCS). Příslušné technologie pro CCS jsou již osvědčené a naše společnost působí v řadě projektů, aby si co nejrychleji osvojila "praktické postupy".
  3. Pokračování ve výzkumu a vývoji technologií, které zvyšují účinnost a snižují emise z našich provozních činností.
  4. Rychlý vývoj takových zdrojů energie, které se budou vyznačovat nízkým stupněm emisí CO2, včetně rostoucích zásob zemního plynu, a vývoj paliv pro dopravní sektor, včetně biopaliv.
  5. Napomáhání při zvládnutí energetických nároků růstem trhu pro produkty a služby - jedná se například o formule v oblasti ekonomiky paliv pro náš benzín a vysoce účinná maziva - které pomáhají milionům maloobchodních i firemních zákazníků používat menší množství energie a emitovat méně CO2.
  6. Aktivní podpora vlád při poskytování efektivního mezinárodního politického rámce pro zvládnutí CO2 a dalších skleníkových plynů.

Zvládnutí vlivů na životní prostředí

Biodiverzita: Společnost Shell pracuje na napomáhání při ochraně biodiverzity a posilování ochrany přírody.
Spolu s realizací našich vlastních akčních plánů v oblasti biodiverzity též spolupracujeme s předními skupinami zaměřenými na ochranu životního prostředí, včetně Wetlands International a Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN), na podpoře výzkumu, jako je např. lepší identifikace ohrožených druhů.

Prevence úniků ropných látek: Úniky ropy a ropných produktů mohou poškozovat životní prostředí a ohrožovat naše zaměstnance a sousední obce. Přestože se největší pozornosti veřejnosti těší úniky z ropných tankerů, jsou poměrně vzácné. V roce 2008 přepravily lodi pod naší správou 40 milionů tun nákladu a nedošlo k žádným únikům.

V rámci našich provozních činností neustále snižujeme množství ropy a ropných produktů uniklých z důvodů, jež můžeme mít pod kontrolou, jako např. koroze nebo provozní poruchy. Díky průběžným zlepšováním postupů, jimiž provozujeme a udržujeme naše zařízení, jsou nyní objemy těchto úniků téměř o 80 % nižší, než tomu bylo v roce 1998.

Omezování znečištění ovzduší z našich provozů: Společnost Shell usilovně pracuje na omezování emisí místních znečištění z našich provozů. To představuje široké spektrum investic zaměřených na zdokonalování zařízení, instalaci zařízení s čistším spalováním a nasazování technologií, které jsou schopny jímat oxid siřičitý.

Snižování naší spotřeby vody: Nové technologie hrají kritickou úlohu při napomáhání snižování spotřeby vody. Náš závod Pearl GTL v Kataru byl například navržen tak, aby neodebíral žádnou sladkou vodu ze svého vyprahlého okolí. Projekt Schoonebeek v Nizozemsku bude využívat komunální odpadní vody pro výrobu páry. V Ománu je nyní budován projekt, který bude využívat kořenovou čistírnu odpadních vod, jež vyčistí 45 000 m3 vody dopravené denně na povrch při produkci ropy naším společným podnikem.
 

Nástroje stránky