Jump menu

Main content |  back to top

Změna klimatu a společnost Shell

Byli jsme jednou z prvních energetických společností v roce 1997, která plně uznala hrozbu změny klimatu a volala po zásahu ze strany vlád, našeho průmyslu a uživatelů energií a která také sama podnikla příslušné kroky. Naše nejnovější energetické scénáře a fosilní paliva budou i nadále uspokojovat značnou část rostoucích světových potřeb energií v nadcházejících desetiletích.

Tato skutečnost znamená, že zvládnutí emisí CO2 z uhlí, ropy a zemního plynu je kritickým faktorem při řešení problematiky změny klimatu způsobené člověkem.

Náš přístup zahrnuje:

  1. Zvýšení efektivity našich provozů.
  2. Vytvoření podstatných schopností v oblasti zachycování a ukládání oxidu uhličitého (CCS). Příslušné technologie pro CCS jsou již osvědčené a naše společnost působí v řadě projektů, aby si co nejrychleji osvojila "praktické postupy".
  3. Pokračování ve výzkumu a vývoji technologií, které zvyšují účinnost a snižují emise z našich provozních činností.
  4. Rychlý vývoj takových zdrojů energie, které se budou vyznačovat nízkým stupněm emisí CO2, včetně rostoucích zásob zemního plynu, a vývoj paliv pro dopravní sektor, včetně biopaliv.
  5. Napomáhání při zvládnutí energetických nároků růstem trhu pro produkty a služby - jedná se například o formule v oblasti ekonomiky paliv pro náš benzín a vysoce účinná maziva - které pomáhají milionům maloobchodních i firemních zákazníků používat menší množství energie a emitovat méně CO2.
  6. Aktivní podpora vlád při poskytování efektivního mezinárodního politického rámce pro zvládnutí CO2 a dalších skleníkových plynů.

Zvládnutí vlivů na životní prostředí

Biodiverzita: Společnost Shell pracuje na napomáhání při ochraně biodiverzity a posilování ochrany přírody.
Spolu s realizací našich vlastních akčních plánů v oblasti biodiverzity též spolupracujeme s předními skupinami zaměřenými na ochranu životního prostředí, včetně Wetlands International a Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN), na podpoře výzkumu, jako je např. lepší identifikace ohrožených druhů.

Prevence úniků ropných látek: Úniky ropy a ropných produktů mohou poškozovat životní prostředí a ohrožovat naše zaměstnance a sousední obce. Přestože se největší pozornosti veřejnosti těší úniky z ropných tankerů, jsou poměrně vzácné. V roce 2008 přepravily lodi pod naší správou 40 milionů tun nákladu a nedošlo k žádným únikům.

V rámci našich provozních činností neustále snižujeme množství ropy a ropných produktů uniklých z důvodů, jež můžeme mít pod kontrolou, jako např. koroze nebo provozní poruchy. Díky průběžným zlepšováním postupů, jimiž provozujeme a udržujeme naše zařízení, jsou nyní objemy těchto úniků téměř o 80 % nižší, než tomu bylo v roce 1998.

Omezování znečištění ovzduší z našich provozů: Společnost Shell usilovně pracuje na omezování emisí místních znečištění z našich provozů. To představuje široké spektrum investic zaměřených na zdokonalování zařízení, instalaci zařízení s čistším spalováním a nasazování technologií, které jsou schopny jímat oxid siřičitý.

Snižování naší spotřeby vody: Nové technologie hrají kritickou úlohu při napomáhání snižování spotřeby vody. Náš závod Pearl GTL v Kataru byl například navržen tak, aby neodebíral žádnou sladkou vodu ze svého vyprahlého okolí. Projekt Schoonebeek v Nizozemsku bude využívat komunální odpadní vody pro výrobu páry. V Ománu je nyní budován projekt, který bude využívat kořenovou čistírnu odpadních vod, jež vyčistí 45 000 m3 vody dopravené denně na povrch při produkci ropy naším společným podnikem.
 

Nástroje stránky

place Holder
place Holder