Jump menu

Main content |  back to top

Svět čelí třem krutým pravdám, jež budou mít vliv na vypořádání se s energetickou výzvou.

  1. V první řadě dochází k rychlému růstu poptávky po energii s tím, jak různé země, včetně Číny a Indie, vstupují do energeticky nejnáročnější fáze hospodářského rozvoje.
  2. V druhé řadě je pak nepravděpodobné, že zásoby snadno přístupné ropy a zemního plynu budou držet krok s poptávkou po roce 2015. Svět bude muset využívat energii efektivnějším způsobem a zvyšovat využívání jiných zdrojů energie. To znamená větší objem obnovitelných zdrojů, jako jsou sluneční energie, vítr a biopaliva, větší objem jaderné energie, větší objem uhlí a větší podíl ropy a zemního plynu z obtížně dostupných lokalit nebo z nekonvenčních zdrojů, jimiž jsou např. ropné písky.   
  3. Třetí oblast souvisí s emisemi CO2 z energetiky – na kterou připadá více než polovina člověkem produkovaných skleníkových plynů - neboť tyto emise mají rostoucí tendenci navzdory zvyšujícím se obavám o změnu klimatu.

Možné budoucí scénáře v energetice

Abychom zvýšili povědomí o budoucnosti energií, vytvořili jsme dva možné energetické scénáře.

V prvním scénáři, který lze nazvat "samovolným", existuje jen málo odpovědných státních politik a přicházejí příliš pozdě. Neexistuje žádný účinný rámec pro zvládnutí skleníkových plynů. V důsledku toho porostou emise CO2 a dalších skleníkových plynů neustále až do období zhruba kolem roku 2040. Kolem roku 2050 se budou emise skleníkových plynů dostávat k takovým úrovním koncentrace v atmosféře, které značně převyšují úrovně, jež vědci považují za bezpečné.

Ve druhém scénáři, který lze považovat za "plánovitý", zavádějí místní a národní vlády nové normy, daně a jiná politická opatření, aby změnily chování a zlepšily energetickou účinnost budov, vozidel a dopravních paliv. Mezinárodní systémy pro obchodování s emisemi stanovují cenu emisí skleníkových plynů, která urychluje inovační proces.

Účinnost paliva u vozidel zaznamenává významný skok kupředu a po roce 2030 dochází ke značnému rozšiřování elektromobilů.

V průmyslových provozech dochází k zachycování a ukládání CO2. Do roku 2020 přestanou emise CO2 růst, a poté budou postupně klesat. Kolem roku 2050 bude docházet podle tohoto scénáře k postupné stabilizaci úrovní emisí skleníkových plynů v atmosféře na výrazně nižších hodnotách, než je tomu v předchozím scénáři.

Ale i při těchto změnách - a snižování emisí dalších skleníkových plynů, jako např. metanu ze zemědělské výroby - dojde ke stabilizaci atmosférických koncentrací skleníkových plynů ve světě podle tohoto scénáře na úrovních, jež budou vyšší, než jsou ty úrovně, po kterých v současné době vědci tolik volají.

Splnění energetické výzvy

Pro naplnění energetické výzvy používáme například vyspělé technologie, které nám umožňují získávat ropu a plyn v odlehlejších nebo drsnějších prostředích, a nové technologické postupy pro prodloužení využitelnosti stávajících ložisek. Zvyšujeme produkci z nekonvenčních zdrojů, včetně ropných písků. Jsme rovněž součástí projektů na využití větrné energie.

Napomáháme při maximálním využívání čistších forem zemního plynu prostřednictvím našich produktů na bázi zkapalněného zemního plynu a dalších zkapalněných plynů. Již nyní jsme se stali jedním z největších světových dodavatelů biopaliv a stále pracujeme na vývoji zdokonalených biopaliv z takových zdrojů, jimiž jsou sláma a řasy, a naším cílem je zajistit co největší udržitelnost našich biopaliv. 

Účastníme se řady demonstračních projektů zaměřených na jímání a ukládání uhlíkových emisí (CCS) po celém světě za účelem výzkumu, vývoje a vyzkoušení technologií a procesů pro zachycování CO2 a jeho bezpečné ukládání pod zemí.

Nástroje stránky

Discover more

Pokud se chcete dozvědět více o energetických scénářích Shell, navštivte naše globální stránky (v angličtině).

place Holder
place Holder